Når EU-kommisjonen i dag legger frem en ny strategi for hvordan skadene av alkohol skal reduseres, har de mange og harde argumenter å slå i bordet:

 • Alkohol forårsaker 7,4 prosent av all sykdom og for tidlig død i EU
 • Ett av fire dødsfall hos menn i alderen 15-29 år knyttes til drikking
 • Alkohol er medvirkende årsak i en av fire trafikkulykker
 • Minst 10.000 mennesker omkommer i alkoholrelaterte trafikkulykker i EU hvert år
 • 58 millioner europeere drikker mer enn de har godt av, 23 millioner defineres som alkoholikere
 • Studier viser at stupfyll blant europeisk ungdom er et økende problem.

Ingen varseltrekant

En studie utført på oppdrag av EU-kommisjonen anslår kostnadene alkoholen påfører samfunnet til svimlende 1000 milliarder kroner — hvert år.

Men på tross av alt dette: Forslagene fra EU-kommisjonen er ikke spesielt radikale. Et forslag om å utstyre alkoholholdige drikkevarer med helseadvarsel, etter mønster fra tobakk-regelverket, er tatt ut. Det legges ikke opp til noen felles strategi for avgiftslegging av alkohol, heller ikke felles aldersgrenser for alkoholkjøp, forbud mot alkoholreklame eller obligatoriske promillegrenser for bilkjøring.

Ville rammet landbruket

For som så ofte ellers: Det er sterkt motstridende interesser innad i EU om spørsmålet. Flere av medlemslandene har en stor og mektig alkoholindustri: Bryggerinæringen i Tyskland, og vinindustrien i Frankrike, Spania og Italia.

Innad i EU-kommisjonen legges det ikke skjul på at de er blitt utsatt for et massivt lobbypress. EU-landbruket sliter tungt fra før, og dårligere avsetning av øl, vin og sprit ville bare gjøre vondt verre.

Uenigheten gjenspeiler også de store variasjonene i alkoholkultur i Europa. De skandinaviske landene, som har tradisjoner både for alkoholavgifter og vinmonopoler, får høre fra land lenger sør at de ikke trenger være alt for kjepphøye: Helgefyll og spritfyll har først og fremst vært et nordeuropeisk fenomen. Når søreuropeisk ungdom nå tar etter, og det er blitt mer og mer vanlig å drikke bar vodka også lenger sør, er det ikke så mange som sender varme tanker til den skandinaviske måten å omgås alkohol på.

Paralleller til tobakken

I første omgang kan alkoholindustrien puste lettet ut. De rammes ikke direkte av det som nå foreslås. Men pådriverne bak dokumentet i EU-kommisjonen mener likevel de er kommet et langt steg videre. Det skal etableres et eget «Alkohol- og helseforum» der alkoholspørsmål skal diskuteres, og en liste med anbefalte tiltak skal utarbeides.

Håpet er at dette skal bli begynnelsen på en slagkraftig, felles EU-strategi. Det trekkes paralleller til kampen mot tobakk, som også begynte i det små, men der det nå både kommer røykelover og strengere regler for tobakksreklame i stadig flere EU-land.

fakta/alkoholdirektiv

EU-kommisjonen har blinket ut fem hovedmål for innsatsen:

 • Beskytte ungdom, barn og ufødte mot alkoholskader
 • Få færre trafikkulykker forårsaket av alkohol
 • Redusere alkoholskadene blant voksne og i arbeidslivet
 • Gi folk mer kunnskap om alkoholens farer
 • Få på plass en «EU-faktabank» om alkohol og skadevirkningene