KLAUS JUSTSEN

112 fanger på dødsgangene i Arizona, Idaho og Montana har med øyeblikkelig virkning fått omgjort sine dommer til livsvarig fengsel etter at en lokal appelldomstol fastslo at de dømtes forfatningsgaranterte rettigheter var blitt overtrådt.

Ifølge appelldomstolen i San Francisco, hvis autoritet strekker seg over en stor del av det vestlige USA, var det et brudd på forfatningen at dommere hadde avgjort at de skulle straffes med døden.

Appelldomstolen henviste til en tidligere avgjørelse fra Høyesterett i Washington der det gjøres klart at kun en jury kan avsi en dødsdom. Appelldomstolen fastslo at denne kjennelse ikke bare gjaldt for alle nye saker, men også for tidligere saker.

Det er andre gang i år at et større antall fanger fjernes fra dødsgangene. I januar omgjorde daværende guvernør i Illinois, George Ryan, 167 dødsdommer til livsvarig fengsel. Det skjedde med en henvisning til at systemet var belastet med alvorlige feil, som bl.a. hadde ført til henrettelse av uskyldige.

Arizona besluttet straks å appellere kjennelsen fra San Francisco til Høyesterett, og Montana inntok samme holdning. Da det er snakk om et større antall saker og en kjennelse som har betydning for flere stater, ventes det at Høyesterett tar saken opp til endelig avgjørelse.

Retten fastslo i 2000 at kun juryer kunne avsi dødsdommer, og i fjor ble det fastslått at systemet i ikke bare Arizona, Idaho og Montana, men også i Colorado og Nebraska, der dommere alene kan avsi dødsdommer, var i strid mot denne kjennelsen. Men Høyesterett sa ikke noe om tilbakevirkende kraft, som appelldomstolen nå har krevd.

Den siste kjennelsen utløper fra en sak hvor en dommer i Arizona dømte en mann til døden for voldtekt og drap. Dommeren ble senere tvunget til å tre tilbake etter å ha innrømmet at han var avhengig av hasj.

De fleste stater har nå systemer hvor kun juryer kan avsi dødsdommer. Florida, Alabama, Delaware og Indiana benytter imidlertid systemer hvor jurymedlemmer bare gir råd til en dommer, som treffer den endelige avgjørelse.

Hvis høyesterett bekrefter appelldomstolens avgjørelse vil Arizona overveie å gjennomføre nye rettssaker mot 90 av i alt 127 fanger på dødsgangene som omfattes av kjennelsen.

Samtidig fremhever eksperter at inngrepet fra San Francisco neppe vil bety færre dødsdommer fremover. Amerikanske juryer har tradisjonelt anlagt en hard kurs og fulgt prinsippet om et øye for øye, mens dommere i større grad har tatt hensyn til formildende omstendigheter.