— Når det gjelder å redusere fødselsraten på lang sikt, er utdanning for jenter og kvinner minst like viktig som å fremme prevensjon og familieplanlegging, uttaler Sadia Chowdhury, barnehelsespesialist i Verdensbanken.

Hun betegner utdanning som en form for sosial prevensjon for kvinner. Kvinner med utdanning får mer kunnskap, bedre jobbferdigheter, gifter seg senere og får mer makt til å si hvor mange barn de ønsker seg. De går oftere til kontroll under svangerskapet og føder vanligvis friskere barn.

Tilfellet Bangladesh

Bangladesh brukes som eksempel for å forklare sammenhengen mellom utdanning og nedgang i fertilitet. Mens kvinnene i Bangladesh gjennomsnittlig fødte syv barn i 1970, er normalen nå tre barn pr. kvinne (fødselsraten er 3,3).

Nedgangen i fertilitet var mest markant på 1990-tallet og kom uten tilsvarende dramatisk økning i levestandard. Det gjør Bangladesh til et demografisk særtilfelle.

Nedgangen i antall fødsler var ønsket og forklares blant annet med økt bruk av prevensjon. Sultkatastrofen på 1970-tallet og lave fødselstall den gang, har også innvirkning på dagens fertilitetsnivå. Men den viktigste forklaringen ligger i økt utdanning av jenter. (Noe man også har erfart i den indiske delstaten Kerala.)

I store deler av Bangladesh er det i dag flere jenter enn gutter på videregående skole; også i Bangladesh har man begynt å bekymre seg for at guttene blir hengende etter.

En rapport (Gender and Social Transformation in Bangladesh) konkluderer med at utviklingen er resultat av en konstruktiv politikk og gode programmer som har fremmet likestilling. Mikrokredittrevolusjonen har økt antall kvinnenettverk, som igjen har gitt likestillingsgevinst.

Tross store fremskritt innen likestilling, må myndighetene fortsatt arbeide for bedre helseservice og arbeidsmarked, samt styrke kvinners sikkerhet og tilgang til maktposisjoner, heter det i rapporten.

Migrasjon = færre barn

Migrasjon gir lavere fertilitet, konkluderer studier av emigrantfamilier fra Latin-Amerika, Pakistan, Tyrkia, Egypt og Marokko.

Det er vanlig at innvandrere etter hvert tar etter reproduksjonsmønsteret i landet de flytter til. Kvinner som flytter fra utviklingsland til Vesten, vil altså føde færre barn enn de som blir værende i hjemlandet.

Internasjonal migrasjon fører også til mer likestilling og får flere jenter på skolen. En studie fra den pakistanske landsbygden viser en dramatisk forskjell når det gjelder likestilling i familier som har emigrert og de som er blitt værende.

De som vender tilbake til hjemlandet fortsetter vanligvis i samme mønster, de får færre barn og de sørger for at jentene får utdanning. Uavhengig av utdannelse, tjener dessuten hjemvendte emigranter langt bedre enn ikke-emigranter.