I dag er drøyt 20 nye atomreaktorer under oppføring i elleve land, mens ytterligere 150 reaktorer er under planlegging. I Finland er landets femte reaktor under bygging, og et forslag om en sjette reaktor er til behandling.

Utbyggingen fører med seg et økende behov for uran, noe som igjen har ført til en kraftig prisstigning: De siste fire årene har prisen på det radioaktive grunnstoffet mer enn firedoblet.

Samtidig er det usikkert hvor lenge reservene av uran vil vare. Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil verdens kjente uranreserver vare i 84 år hvis produksjonen av kjernekraft holder seg på 2004-nivå.

Ifølge en rapport fra Sveriges geologiska undersökning (SGU) fra 2003 vil verdens noenlunde sikre uranreserver vare i 60-70 år hvis produksjonen holder seg på samme nivå som i dag

SGU regner dessuten med at man vil oppdage ytterligere 11 millioner tonn uran, noe som vil gi nok uran til produksjon av kjernekraft i 250 år framover.