— Russiske ledere har kommet med en del aggressive utspill. De truer med å utplassere raketter i Kaliningrad - raketter som kan nå naboland, og de har tidligere truet med å rette russiske raketter mot mål i NATO-landet Polen. Som utenriksminister i et annet NATO-land reagerer jeg på dette, og beklager opptrappingen av språkbruken. Dette er opprustningsretorikk, sier Jonas Gahr Støre.

Håpefull om Obama

Han sier at «Russland har rett til et forsvar langs hele sin grense», men at russiske ledere det siste året har vektlagt de militære aspektene i utenrikspolitikken mye sterkere.

-Vi etterlyser ledere som vektlegger den politiske dimensjonen, sier Støre og peker på at Gorbatsjov og Reagan klarte å komme frem til avgjørende viktige avtaler under den kalde krigen. «Da bør Medvedev og Obama også kunne møtes i et mer konstruktivt klima», sier Støre som håper at valget av ny president i USA vil bidra til dette.

Utenriksminister Støre kom med kraftsalven mot Russland, da han i Stortinget ble utfordret av SVs Hallgeir Langeland til å svare på hva Norge kan gjøre for å bedre dialogen med Russland. Støre bemerket at Langelands innlegg ikke inneholdt kritikk av Russland. Noe han selv valgte å rette opp da han viste til «de uhyggelige utspillene» fra russiske ledere.

Bort med atomvåpen

Stortinget drøftet i går regjeringens nedrustningsmelding. Et enstemmig Storting samler seg om en visjon om en atomvåpenfri verden, men veien til målet synes mer uklar.

NATOs medlemsland har innledet arbeidet med å utarbeide en ny politisk plattform - er nytt strategisk konsept - for alliansen. Forarbeidene vil være klare til NATOs toppmøte i april neste år - et toppmøte som vil markere at det er 60 år siden alliansen ble etablert.

En rekke miljøer i Europa presser nå på for at NATOs medlemsland bør arbeide for å gjøre alliansen fri for atomvåpen.

Utenriksminister Støre viser til at USA og Russland sammen besitter 95 prosent av verdens kjernevåpen. En løsning på, og virkeliggjøring av visjonen, må innebære at begge disse deltar i arbeidet.

Nei til ensidig nedrustning

På spørsmål om medlemslandene bør arbeide for at NATO blir en atomvåpenfri sone, svarer Støre:

-Jeg er skeptisk til ensidig nedrustning, og jeg tror ikke ensidige tiltak vil føre til økt sikkerhet. Samtidig vil Norge delta aktivt i debatten, og vi er tilhengere av at NATO skal bli mindre avhengig av kjernevåpen. Noen må føre an i debatten, men det er Russland og USA som må ta hovedansvaret, sier Jonas Gahr Støre.

Et enstemmig Storting stiller seg bak regjeringen i synet på de fleste nedrustningsspørsmål. Bare på ett område er det tegn til sikkerhetspolitisk splittelse - i synet på rakettskjold.

Delt om rakettforsvar

Høyre og Frp mener at regjeringen taler med to tunger, at de er mot på hjemmebane, men at den støtter planene og utredningene om rakettskjold i NATO-regi.

Støre er nøye med å påpeke at rakettskjold isolert sett kan bedre sikkerheten mot rakettangrep, men at den samlede sikkerhetssituasjonen ikke trenger å bli bedre av den grunn. Han tror debatten om rakettskjold vil tilta i styrke i NATOs medlemsland når de skal diskutere kostnader og fordeling av industrikontrakter.

-Vi har erfaring for at det blir mer debatt når landene skal diskutere økonomi, teknologi og byrdefordeling, sier Støre som understreker at rakettskjoldvedtaket på toppmøtet i Romania sist april ikke hadde noen økonomiske konsekvenser for medlemslandene.

Holm, Morten