Mens stats— og regjeringssjefer og eksperter på jordbruk, mat og ernæring pakket koffertene for å reise til «Verdens Mattoppmøte - fem år etter» i Roma, begynte meldingene å løpe inn om en hungerkatastrofe i utvikling i det sørlige Afrika.

Nesten 13 millioner mennesker står i fare for å dø frem til april neste år dersom det ikke umiddelbart skaffes 1.2 millioner tonn mat på grunn av sviktende avlinger i Lesotho, Malawi, Mosambik, Swaziland, Zambia og Zimbabwe.

Frem til neste års avlinger er i hus, rundt om april, er det behov for ytterligere fire millioner tonn mat bare for å dekke minimumsbehovene til dem som sulter eller står i fare for å sulte i disse landene.

Ifølge viseadministrerende direktør Jean-Jacques Graisse i Verdens Matvareprogram (WFP) er det en krise av enorme dimensjoner. Og den blir verre for hver dag som går.

Det er en krise skapt av både naturkatastrofer og menneskelige disposisjoner. Allerede nå sørger WFP for at 2,6 millioner mennesker i regionen får det mest nødvendige til å stille sulten.

Men det er behov for mer øyeblikkelig hjelp. Og da kommer det an på de rike landenes givervilje. Evnen er der.

For det er mat nok i verden. Til for eksempel å gi hele verdens befolkning et daglig måltid av hvete, ris og andre kornslag som vil gi 3500 kalorier. I tillegg er det også mer enn nok bønner, grønnsaker og frukt til å dekke behovene.

Med til denne virkeligheten hører det også at det i dag produseres 17 prosent flere kalorier pr. dag enn for 30 år siden selv med en befolkningsøkning i samme periode på 70 prosent.

Til tross for dette skal det finnes 199 millioner barn under fem år som lider av alvorlig proteinmangel.

De er en del av de rundt regnet 800 millioner mennesker, ca. en femdel av verdens befolkning, som sulter.

Matvaretoppmøtet i Roma i 1996 satte som mål at de 800 millionene skulle halveres innen år 2015. Det betyr at 22 millioner mennesker årlig skulle reddes fra sulten. Til nå har man nådd seks millioner årlig. Fortsetter utviklingen i samme tempo vil man i 2015 fortsatt ha like i underkant av 700 millioner mennesker som sulter. Kanskje ikke til å undres over at FNs generalsekretær Kofi Annan i sin åpningstale til siste ukes oppfølgingskonferanse i Roma - fem år etter - konstaterte at verdenssamfunnet ikke har gjort nok og manet til forsterket innsats.

Nå bør det føyes til at selv om de årlige måltall for å redusere sulten ikke er nådd, blir resultatene i enkelte land karakterisert som meget oppmuntrende. Men utviklingen er skjev, det er først og fremst i Øst-Asia at man har lykkes med positive resultater. Kina er det virkelige gode eksempelet.

Men samtidig har sultproblemet øket i omfang sør for Sahara i Afrika, og hadde det ikke vært for den spesielt positive utviklingen i Kina, så ville vi ha opplevd at den sultende del av befolkningen hadde øket i tiden etter Roma-møtet i 1996.

Årets Roma-møte har bekreftet målet om å halvere tallet på sultrammede innen 2015.

Slutterklæringen, vedtatt enstemmig av de 182 deltakerlandene, oppfordrer regjeringer, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner og næringslivet til å gå sammen i en «allianse mot sult».

Men det skal gjøres med frivillighet. Til tross for at det er nedfelt i Den internasjonale menneskerettighetserklæringen at retten til mat er en grunnleggende rettighet.

Det var et syn Norge, Sveits og G77, gruppen av utviklingsland, forfektet med styrke under arbeidet med slutterklæringen. Til stor irritasjon for andre rike land, som for eksempel USA, som angivelig skal stemplet Norge som vanskelig og håpløs. Det var EU som til slutt fant kompromisset med frivillighet.

Kaloriproduksjonen har økt, men et av de vesentlige problemer når sulten skal bekjempes, at svært mange mennesker ikke har jord til å dyrke på, eller de har ikke penger til å kjøpe nok mat til å få seg selv eller sine.

Og her finner vi en del av sultens onde sirkel: Fattigdom er den viktigste årsaken til sult. Statistikken forteller at det er 1,2 milliarder mennesker i utviklingsland som lever for under ti kroner, eller enda mindre, pr. dag.

Av disse går ca. 780 millioner mennesker kronisk sultne. Det vil si at de får ikke mat nok til å leve aktive og sunne liv. Det betyr igjen at de har ikke krefter verken til å dyrke jorden, om de har muligheter til det, eller ha annet arbeid som kan skaffe penger til mer og næringsrik mat.

Resultatet blir ofte at jordbruksbefolkningen gir opp sine åkerlapper og drar til storbyene i håp om en bedre tilværelse. Svært ofte er ikke det noen løsning.

Det er enighet om målet , men uenighet om midlene.

— Jeg tror nok at den industrialiserte verden i større grad må være villig til å åpne sine grenser for mer frihandel for jordbruksprodukter fra u-landene, sier assisterende direktør Alf Morten Jevne ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) til Bergens Tidende.

— Frihandel er blitt foreskrevet som en del av løsningen på mange av den tredje verdens problemer. Og mange u-land har fulgt pålegget fra Verdensbanken og åpnet sine grenser. Men samtidig opplever de at de ikke får avsetning på de produktene de produserer selv, fordi de rike landene har tollhindringer eller tekniske hindringer, for eksempel krav til kvalitet. Kombinert med gradvise reduksjoner i bistandsoverføringene fra den rike verden, blir dette en håpløs situasjon som ikke akkurat er egnet til å bekjempe sultproblemet.

— Finnes det noen løsning?

— Det finnes i alle fall ikke noe fasitsvar. Men det er viktig at viljen til å hjelpe politisk og økonomisk ikke svekkes. Vi i den industrialiserte verden må ikke bli likegyldige. Og vi må erkjenne at det er i vår egen interesse å vise solidaritet med de fattige landene. Det kan bl.a. skje ved at vi erkjenner at dersom de fattige landene får solgt sine jordbruksprodukter til oss, så vil det bidra til økonomisk vekst hos dem, ikke minst dersom vi innrømmer dem mulighet til visse beskyttelsesordninger i jordbruket mot import utenfra. Det har vi jo erfaringer med i Norge, så vi vet hva det betyr, sier CMI-direktøren.

Mens det arbeides med løsningene, vil over 33.000 barn dø hver eneste dag.