Det er konklusjonen i doktoravhandlingen til sosionomen Lupita Svensson, som har gransket hva som skjer med unge lovbrytere i alderen 15 til 17 år.

Ungdommer med etnisk svensk bakgrunn blir i mye større grad tatt hånd om av sosialtjenesten når de begår lovbrudd, mens ungdommer av utenlandsk opphav oftere havner i fengsel.

– Det er helt tydelig at første generasjons innvandrere behandles hardere enn svenske ungdommer, konstaterer hun.

Flere blir fengslet

Om lag tre firedeler av samtlige 15-17-åringer som ble fengslet i Sverige i 2003, var født i utlandet. Til sammenligning var den tilsvarende andelen i 1992 kun en tredel.

– Forklaringene på økningen finnes verken i kriminalstatistikken eller befolkningsstatistikken, men må finnes andre steder, sier Svensson.

Gjerningspersonens alder spiller også en rolle for hvilken type frihetsberøvelse som blir tatt i bruk. Jo eldre gjerningspersonen er, jo større er sannsynligheten for at han blir satt i fengsel, i stedet for å bli tatt hånd om av sosialtjenesten.

– Men ifølge loven skal dette ikke spille noen rolle når man er under 18 år, påpeker Svensson som arbeider ved Stockholms universitet.