NIELS JURGENSEN

Moskva USA jobber med støtte fra Frankrike og Storbritannia for å få vedtatt en resolu-sjon, som med trussel om politiske og økonomiske sanksjoner krever at Syria samarbeider om uavhengige undersøkel-ser av drapet på Libanons tidligere statsminister Rafik Hariri. Russland og Algerie uttrykker kraftig motstand mot sanksjoner.

Den russiske FN-ambassadøren Andrej Denisov er imidlertid optimistisk med hensyn til at det er mulig å komme frem til et kompromiss.

— Jeg håper ikke det blir nødvendig å nedlegge veto, sa han.

Mykere linje

Under et todagers besøk i Israel i den-ne uken sa Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, at Syria skal dras inn i undersøkelsene og «ikke anklages som stat». Derfor er det for tidlig å iverksette sanksjoner, tilføyde han.

Spørsmålet om FNs holdning til Irans atomvåpenprogram og nå senest landets president Mahmoud Ahmadinejads markante uttalelser om at Israel skal «slettes fra kartet», vil også gi anledning til strid.

Nylig konkluderte det internasjonale atomenergibyrået med at Iran ikke etter-lever spillereglene med sitt atompro-gram, noe som satte forholdet mellom Russland og Iran i økt fokus. Også overfor Iran står Moskva for den myke linje, men utenriksminister Lavrov uttalte nylig at Russland ikke er i tvil om at Iran ikke bør få atomvåpen.

— Det er vår ufravikelige holdning som vi har redegjort for overfor den iranske regjeringen, sa den russiske utenriksmi-nisteren. Han understreket under et møte i Moskva med den iranske 1. visestats-ministeren at Russland vil opprettholde den politiske dialogen og bygge ut samarbeidet med Iran på alle områder.

Tvunget til reaksjon

— Vi er overbevist om at vi kan utvide våre vennskapelige forbindelser med det nye iranske styret, sa han.

Det var før den iranske presidenten kom med sin uttalelse om Israel. Det var neppe tilfeldig at det nettopp gjennom Irans Moskva-ambassade i første om-gang ble sendt ut et forsiktig dementi med en erklæring om at presidenten «ikke hadde ønsket å uttale seg så skarpt». Nå har president Ahmadinejad meddelt at han likevel står fast på sine uttalelser.

Uttalelsen fra den iranske presidenten har satt Russland i en ytterst vanskelig situasjon, og den er da også blitt fordømt av utenriksminister Lavrov. Moskva er tvunget til å reagere på en eller annen måte.

Unnlater å stemme?

Russlands holdning til problemene Iran og Syria er at begge land skal samarbei-de med FN, men at man skal unngå sanksjoner for ikke ytterligere å destabi-lisere Midtøsten. USA har gjennom lang tid gjort seg store anstrengelser for at få Russland med over på den vestlige siden, senest med utenriksminister Condoleez-za Rices besøk i Moskva. Situasjonen er nå blitt ytterligere komplisert for Russ-land, noe som kan bety at USA vil kunne inngå en handel med Moskva om i første omgang Syria i form av en mildere reso-lusjon - eller at Russland unnlater å stemme.