Med stein og brannbomber som våpen gjekk eit hundretal rasande afghanarar til åtak på dei norske NATO-soldatane i den nordvestlege byen Maimana. Åtaket var slege tilbake etter innsats frå jagarfly, og etter at helikopterborne spesialsoldatar frå ISAF-styrken og afghanske politistyrkar var sett inn.

Drepne og skadde

Ifylgje meldingane skal sju demonstrantar ha blitt drepne medan 18 vart skadde då lokalt politi gjekk til aksjon mot demonstrantane. Fem norske soldatar skal ha fått det forsvarsleiinga omtalar som lettare skadar. To av soldatane skal ha blitt evakuert. I tillegg vart eit militært køyretøy sett i brann inne i leiren.

Tåregass og gummikuler, som nordmennene forsvarte seg med, var ikkje nok til å drive dei rasande inntrengarane tilbake. Mandag hadde religiøse leiarar i Maimana kome med ei avskyerklæring mot karikaturane av profeten.

Det som gjorde situasjonen særleg trugande, var, ifylgje forsvarssjef Sverre Diesen, at demonstrantane hadde okkupert naboeigedomen som tidlegare har tilhøyrd den afghanske hæren. Frå denne bygningen kunne dei skyte og kaste handgranatar inn i leiren.

Konfrontasjonen

Det skal ha vore i alt 2-300 demonstrantar, utstyrt med handvåpen og handgranatar, som gjekk til aksjon. Dei braut ned porten i den 2,5 meter høge betongmuren rundt militærleiren.

Det var i alt 33 norske militære pluss ein sivil, 16 finske militære, tre latviske militære og 5-6 svenske militære då demonstrantane gjekk til åtak. Forutan våpen og handgranatar var dei også utstyrte med steinar.

Ifylgje forsvarssjefen vart det ikkje fremja krav eller synspunkt frå demonstrantane. Men den norske militærleiinga knyter aksjonen til handlingane i fleire land dei siste dagane etter publiseringa av teikningar av profeten Muhamed i Danmark og Noreg.

Ventar nye konfrontasjonar

Forskaren Kristian Berg Harpviken, assisterande sjef ved Fredsforskingsinstituttet, seier til Bergens Tidende at ein må vere budd på nye konfrontasjonar.

Han meiner det er svært usannsynleg at åtaket frå demonstrantane kunne ha skjedd utan ei form for aksept frå den lokale makthavaren i området, Abdul Rashid Dostum.

Han er ifylgje Harpviken involvert i ein god del aktivitet som ligg i ein økonomisk gråsone, inkludert smugling. Dei som er involvert i denne aktiviteten kjenner nå interessene sine truga. Det har samband med at den internasjonale ISAF-styrken vil utvide aktiviteten til også å omfatte kamp mot den omfattande opiumssmuglinga i området.

Denne forklaringa står i ein viss mostrid til synspunkta forsvarssjef Sverre Diesen gav uttrykk for då han saman med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen informerte pressa i går føremiddag.

Diesen gav uttrykk for at han meinte det var ein spontan aksjon utan særleg planlegging og organisering.

Harpviken meiner at Dostum er så mektig at han lett kunne ha stansa åtaket om han hadde ynskt det.

Dostum, som er 51 år og usbekar, har hatt rang av general og har også vore forsvarsminister og viseforsvarsminister i Afghanistan.

Opp i NATO

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gav uttrykk for at ho og forsvarsleiinga ser svært alvorleg på hendingane.

Hendingane i går vart allereie i går drøfta i NATOs faste råd. Forsvarsministeren vil også ta saka opp når ho i morgon møter dei andre forsvarsministrane i NATO.