Den tyrkiske statsministeren Recep Tayyip Erdogan besøkte denne veka Tyskland for første gong — og kunne innkassere ein stor politisk gevinst. Forbundskanslar Gerhard Schröder gav heilhjarta støtte til det omstridde EU-kandidaturet etter møtet med Erdogan, og sa at det både er i Europas og Tysklands interesse at Tyrkia blir medlem.

- Vi gav Schröder makta

Han kunne også lagt til at det er i den tyske raudgrøne regjeringas interesse. Ved neste forbundsdagsval i 2006 er det venta at meir enn ein million tyrkarar vil ha fått tysk statsborgarskap og dermed også stemmerett. Berlin er den største «tyrkiske» byen utanfor Tyrkias grenser, og «gjestearbeidarane», som dei ein gong vart kalla, utgjer ei svært viktig veljargruppe. Ved siste val gjekk 70 prosent av dei tyrkiske stemmene til sosialdemokratiske SPD og Dei Grøne.

— Utan oss hadde ikkje Gerhard Schröder vore regjeringssjef i dag, konstaterer Taciddin Yatkin, president for den tyrkiske paraplyorganisasjonen Berlin Türk Cemaati, tørt.

- Tyrkia blir medlem

Statsminister Erdogan oppmoda da også sine landsmenn i Tyskland om å skaffe seg tysk statsborgarskap og dermed politiske musklar då han møtte dei i Berlin.

— Eg har tenkt å gjera det. Kanskje neste år, seier Ali Hassan (37) bak disken på «Cafe Picknick» - ein av dei tallause kafeane der tyrkiske pensjonistar spelar kort og drikk te dagen lang. I 25 år har Hassan budd i den tyrkiske bydelen Kreuzberg i Berlin, og kan få tysk pass når han vil.

— Eg har ikkje greie på politikk. Men Tyrkia blir EU-medlem, det er eg sikker på. Det vil kanskje ta litt tid, men før eller seinare kjem dei inn, meiner Hassan, som vil stemme SPD ved neste val.

Konservativ motstand

Gerhard Schröders hovudmotstandar ved førre val, ministerpresident Edmund Stoiber (CSU) i mektige Bayern, nytta Erdogan-besøket til å innta det motsette standpunktet.

— Høyrer Tyrkia til i Europa? spurde Stoiber, og gav sjølv svaret: Nei.

Schröder skulda kristelegdemokraten Stoiber for billig polemikk og for å drive populistisk valkamp, nå rett før delstatsvalet i Bayern i slutten av månaden.

Også statsminister Erdogan sa seg lei for at Tyrkia-spørsmålet vart nytta til innanrikspolitisk kamp, og hausta sterkt bifall under eit foredrag i regi av den SPD-tilknytta Friedrich-Ebert-stiftinga i går.

- Kan bli muslimsk forbilde

Statsminister Erdogan åtvara mot å sjå på EU som ein kristeleg klubb og mot ei ny deling av Europa, og sa at Tyrkia kunne bli ein modell for den muslimske verda.

Erdogan understreka også gong på gong at den nye regjeringa i Ankara har sett i gang ein voldsom reformprosess, at tortur ikkje lenger blir tolerert, at det blir lagt til rette for religionsfridom, at kurdarane og andre minoritetar har fått styrka rettane sine, at demokratiet blir fremma, at økonomien er i sterk vekst, og at alt dette berre har eitt naturleg utfall: Forhandlingar om medlemskap i løpet av neste år og til slutt fullt medlemskap i EU.