Geitaknottane naturreservat i Fusa, Kvam og Kvinnherad er Norges, og trolig verdens, rikeste område for stor salamander. Den nattaktive amfibien er sårbar, og særlig utsatt ved gjenfylling av dammer og utsetting av fisk.

En oversikt over truede arter i Hordaland fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen viser at mange viltarter er i faresonen. Én amfibie (stor salamander), 23 fugler og 11 pattedyr befinner seg på den såkalte rødlisten. Blant artene som er direkte truet, er fjellrev, storlom, snøugle, og åkerrikse.

Bruk av miljøgifter har i mange år hatt tragiske konsekvenser for rovfugl som for eksempel vandrefalk. Giften gjorde eggeskallet så tynt at det ble knust under ruging. Nå viser det seg imidlertid at vandrefalken igjen tar i bruk Hordaland som hekkefylke.

Også den sårbare bestanden av havørn har tatt seg betraktelig opp. Det samme gjelder oteren.

Ingen fylker har større naturvariasjoner enn kyst— og fjellfylket Hordaland. Kombinasjonen av høyfjell, lange fjorder og bred kystlinje gir grunnlag for et rikt og variert biologisk mangfold.

Her er noen av artene som Hordaland har særlig ansvar for:

  • SKOG OG TRESLAG: Hordaland har ca. halvparten av barlind-forekomsten i Norge og tre fjerdedeler av kristtorn-bestandene. Videre finnes den nordligste forekomsten av bøk i verden på Vollom i Lindås, mens den vestligste viltvoksende bestanden av gran kneiser i Modalen. Kystfuruskoger, bergflette og planter i rognslekten er også særegne Hordalands-arter.
  • FUGL OG PATTEDYR: Havørn er en sårbar art som nå er i fremgang. Hvitryggspetten, fylkesfuglen i Hordaland, er relativt vanlig i fylket, men truet andre steder i landet og Nord-Europa. Europas største bestand av villrein lever på Hardangervidda. Fysiske inngrep, forstyrrende menneskelig ferdsel og tamreindrift har ført til at deler av leveområdene er gått ut av bruk. I Hordaland er det påvist minst fem arter av flaggermus som kan være sårbare.
  • FISK: Flere truede bestander av laks er i kritisk tilbakegang. Vassdragsforsuring og parasitten Gyrodactylus salaris er de viktigste årsakene til fiskedød. I tillegg har fiskesykdommer og fysiske inngrep i vassdragene ført til at mange bestander av laksefisk er redusert. Rømt oppdrettslaks er også en trussel mot de fleste villaksbestandene.
  • PLANTER OG LAV: Særlig i Sunnhordland finnes det områder med sjeldne og sårbare arter som kongsbregne, norsk bjørnebær, blåveis, havburkne og hjortetunge.
  • POLLER OG FJORDER: Hordaland har flere poller og fjorder med internasjonal verneverdi, for eksempel Lindåspollane, Lurefjorden, Espevikpollen og Fauskangerpollen.
SÅRBAR SALAMANDER: Norge og kanskje verdens største forekomst av stor salamander finnes i Hordaland. Arten lever både på land og i vann.
Foto: Jan Rabben