NIELS JÜRGENSEN

— Få flere barn! Ett er ikke nok. To er best, sa Putin og hørtes ut som Harry'en stående på fiskekassen på Torget den gang det var om å gjøre å holde seg foran Trondheim i folketall tilbake på 60-tallet.

To-barns-politikk

Putin - som selv har to døtre - var direkte i språkbruken da han i går for syvende gang holdt sin tale om nasjonens tilstand for parlamentets to kamre. Han bebudet omfattende støtteordninger til mødre som får barn nr. 2 i landet, som har alvorlige befolkningsmessige problemer. Antall innbyggere i Den russiske føderasjon faller med 700.000 i året og er i dag nede på knappe 143 millioner. Årsaken er det lave fødselstallet og den høye dødeligheten, særlig blant menn som følge av livsstilsrelaterte forhold. Ikke minst alkoholisme, hvilket Putin nevnte direkte i sin tale som et alvorlig problem.

De fleste russiske ektepar velger enten bort barn eller nøyer seg med ett, særlig på grunn av boforhold og utgifter til barnas utdanning. Reformer i utdanningssystemet var derfor også høyt prioritert i Putins tale.

Det lød kraftig applaus fra salen da Putin bebudet at det i statsbudsjettet for 2007 vil bli avsatt 1500 rubler (rundt 375 kroner) i måneden til familier som har fått sitt første barn og det dobbelte for barn nr. 2. Et pent beløp i forhold til det lave russiske lønnsnivået.

Advarsel til USA

Presidenten var mindre opptatt av utenrikspolitiske temaer enn ventet. Det ble likevel betydelig plass til Russlands økende betydning som global leverandør av olje og naturgass, og presidenten understreket direkte gassproduksjonens avgjørende betydning for den russiske økonomien, akkurat som han påpekte betydningen av utenlandske investeringer.

Putin nevnte ikke direkte økende kritikk fra Vesten - tydeligst fra USAs visepresident Dick Cheneys i forrige uke - om manglende demokratisering av det russiske samfunnet og bruken av energiressursene som storpolitisk våpen, men det var likevel et tydelig rapp over fingrene til supermakten i vest.

«Det er ikke alle som har vært i stand til å løsrive seg fra blokktenkning og fordommer som stammer fra en tid med global konfrontasjon, selv om det er skjedd fundamentale endringer i verden,» lød det fra den russiske presidenten.

Det var også en indirekte advarsel til USA om å gripe inn militært overfor Iran på grunn av antakelsen om at landet er i ferd med å utvikle atomvåpen.

«Maktbruk fører sjelden til ønsket resultat, og ofte er konsekvensen verre enn den opprinnelige trusselen,» sa Putin.

Talte i en time

Presidenten sa videre at Russlands mangeårige ønske om opptak i verdens handelsorganisasjon, WTO, bare vil skje hvis «det beskytter Russlands økonomiske interesser».

I sin nøyaktig en time lange tale bebudet presidenten også omfattende reformer til effektivisering av forsvaret. I 2008 skal to tredjedeler av de væpnede styrkene bestå av kontraktansatte profesjonelle, fastslo han, hvilket er et avgjørende brudd med flere tiårs tradisjon for alminnelig verneplikt som grunnlag for de væpnede styrkene.

Endelig kalte presidenten igjen til kamp mot den omfattende korrupsjonen som plager næringsliv og statsadministrasjon.

Ikke mange russere er uenige i presidentens syn på nasjonens fremtid. Spørsmålet er bare om det kommer til handling etter de løfterike ordene.