Da spørsmålet om fortsatt norsk statsmonopol på pengespill var oppe for EFTA-domstolen onsdag, sa regjeringsadvokaten at «utfallet av denne saken vil være avgjørende for legitimiteten til hele EØS-avtalen».

Hos ESA, overvåkingsorganet som skal passe på at EØS-avtalen blir fulgt, vekker standpunktet stor undring.

— Det er vanskelig for meg å vite hva han egentlig legger i det. Men det er en overraskende uttalelse, sier ESA-president Bjørn T. Grydeland, som selv ikke var til stede i Luxembourg.

Giske vil ikke snakke

Utspillet fra advokat Fredrik Sejersted hos Regjeringsadvokaten ble av flere tolket som en trussel om at Norge kanskje ikke vil åpne opp spillmarkedet, uansett hva dommerne måtte si.

Det vil i så fall bety åpen konflikt med det som er en av grunnpilarene i hele EØS-systemet.

Men Grydeland tar for gitt at Norge lojalt vil rette seg etter de konklusjonene som domstolen kommer frem til, uansett om de skulle gå i Norges favør eller ikke.

— Vi har ikke ett eneste eksempel på at noen av EØS-avtalens parter ikke har respektert de avgjørelsene som har kommet fra EFTA-domstolen, sier Grydeland.

Kulturminister Trond Giske, som er ansvarlig for spillesaken i regjeringen, ville i går ikke svare på spørsmål om rettstvisten.

— Jeg har forelagt saken for statsråden. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer, sier informasjonssjef Signe Bjørvik i Kultur- og kirkedepartementet.

Mener dommerne står fritt

Norge mener en liberalisering av spillemarkedet i Europa ikke bør skje gjennom en avgjørelse i EFTA-domstolen, som bare behandler saker der Norge, Island og Liechtenstein er involvert.

Lovverket som vil ligge til grunn for en endring, er det samme både for EØS-landene og for EU.

Dersom spillmarkedet skal åpnes ved hjelp av en dom, bør det ifølge Norge skje gjennom EUs domstol, som behandler saker som angår EUs 27 medlemsland, og som kan kalles EFTA-domstolens «storebror».

Denne analysen er Grydeland helt uenig i.

— EFTA-domstolen er ikke avskåret fra å bryte nytt juridisk land. Det har de gjort før, og det kan de komme til å gjøre igjen, sier Grydeland.

- Skal ha respekt

Han mener heller ikke at de tre EFTA-dommerne bør vise spesiell tilbakeholdenhet og vente til de ser hva EUs dommere kommer frem til i liknende saker.

— Det er ikke slik systemet er lagt opp gjennom EØS-avtalen. Dersom det var meningen, ville også systemet sett annerledes ut, sier Grydeland.

Han mener Norge må finne seg i at det av og til kan komme avgjørelser i EFTA-domstolen som er i strid med de norske standpunktene.

— Alle skal ha respekt for at når EØS-avtalen har virket i så mange år, vil det være noen vanskelige saker der det er nødvendig å få en avklaring gjennom EFTA-domstolen. Selve avklaringen vil gjerne være viktigere enn om resultatet går i den ene eller den andre retningen, sier ESA-presidenten.