BerlinBegrepet globalisering tenner for tiden demonstranters vrede. Men «ekte» demonstranter og aktivister suppleres erfarings-messig av tusener av profesjo-nelle bråkmakere og voldsmenn fra en lang rekke europeiske land. De østerrikske myndighetene vet med sikkerhet at bråkmakere er i ferd med mobilisere foran møtet i Verdensøkonomisk Fo-rum om Øst-Europa, som går av stabelen i Salzburg 1.-3. juli. Etter blodige gateslagsmål i for-bindelse med EUs toppmøte i Göteborg, har politiske hooli-gans satt kursen mot tre interna-sjonale stormøter i denne måne-den, henholdsvis i Salzburg, Bonn og Genova.Vil ikke undervurdereSom den første drastiske konse-kvens satte Østerrike fra i går Schengen-avtalen om fri innrei-se i landet midlertidig ut av kraft og innførte personkontroll ved grensene til Tyskland og Italia. Omkring 3000 politi— og sikker-hetsfolk settes inn for å beskytte deltakerne på konferansen, der temaet er Øst- og Mellom-Europa sett i sammenheng med globaliseringen.De østerrikske myndighetene har henvisninger fra internett om at bråkmakerne ruster seg til møtet i Salzburg, og vil være sikre på at de ikke undervurde-rer voldsmennenes slagkraft. Derfor legges nye slagplaner for hvordan de kan demme opp mot denne internasjonale volden.Personkontrollen ved de øster-rikske grensene gikk i går knir-kefritt og skapte ingen vesentli-ge kødannelser ved innreisen til landet. Politi og motororganisa-sjoner i Tyskland frykter imid-lertid store problemer på motor-veiene i Bayern kommende helg når seks tyske delstater (Rhein-land-Pfalz, Niedersachsen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen) innleder skoleferien. Nordiske bilturister på vei sørover kan derfor vente seg trafikkaos og forsinkelser i Sør-Bayern.«Kapre tog»Østerriksk politi regner med at 2000 demonstranter vil ankom-me byen. I forbindelse med forberedel-sene til de neste oppgjørene, settes det rykter om vidløftige aksjonsplaner i omløp. Den tys-ke kapitalisme-motstanderen Jörg Bergstedt bebuder i Welt am Sonntag at grupper blant demonstrantene ved klimakon-feransen i Bonn 19. juli har til hensikt å kapre et tog på ho-vedjernbanestasjonen og kjøre det til G-8 toppmøtet i Genova.Så nå er myndighetene ad-vartýJyllands-Posten/Bergens Tidende