I en uttalelse som ble sendt ut om avtalen heter det at beslut-ningen er tatt for å stabilisere markedet. «Både den nåværende svakere verdensøkonomien og nedgangen i etterspørselen tilsi-er en korrigering», heter det.

Kartellet er klar over at en for stor prisøkning kan skade ver-densøkonomien, og det heter også i erklæringen at markedet vil bli nøye overvåket. OPEC kan raskt sammenkalle til nytt møte om prisen øker for mye.

OPEC ønsker å holde oljepri-sen stabil på mellom 22 og 28 dollar fatet. Den siste tiden har prisen ligget nærmere 22 dollar, og reduksjonen har som mål å heve den til rundt 25 dollar fa-tet.

Reduksjonen tilsvarer 4 pro-sent av de 11 OPEC-landenes totale produksjon, og den trer i kraft 1. april, ifølge Iraks olje-minister Amir Rasheed.

Dermed blir OPECs produk-sjon 24,2 millioner fat om da-gen. OPEC-landene står for om lag 40 prosent av verdens totale oljeproduksjon.

OPECs generalsekretær Ali Rodriguez sa at reduksjonen har sterk støtte fra andre oljeprodu-serende land utenom kartelle, og Qatars oljeminister Abdullah al-Attiyah mener det kan ventes at de vil redusere sin produksjon med mellom 200.000 og 300.000 fat om dagen. Både Oman, Mexico og Russland skal ha lovet OPEC at de vil redusere sin produksjon.

Rodriguez avviste at en pris på 25 dollar fatet vil skade ver-densøkonomien og føre til infla-sjon.

Det har allerede vært ett kutt før i år, da produksjonen i janu-ar ble redusert med 1,5 millioner fat.

NTB