STEIN VIKSVEENBrussel Det erklærte EUs fiskerikommissær Franz Fischler i Brussel og bebudet radikale tiltak.EU-landenes fiskeriministere erklærte seg i går enig med Fischler i at det er nødvendig med store endringer i EUs omstridte fiskeripolitikk. Strengere kontroll — Mange av de mest viktige fiskeslagene er i ferd med å bli utryddet. Vi tar for mye ungfisk og hindrer bestandene i å fornye seg, sa fiskerikommissæren, som i fremtiden vil ha treårige kvoter for fiskerne i stedet for ett år som i dag, og langt strengere kontroller for å forhindre overfiske og illegale landinger av fangst.Til tross for truende, svart hav er det ikke lett å få enkelte av EUs kyststater med på radikale reduksjoner. Endrer kvotene En av de viktigste endringene i fremtidens fiskeripolitikk blir at fiskekvotene får flere års varighet, sannsynligvis tre år. Det skal være havforskernes innstilling som bestemmer størrelsen på kvotene. På denne måten skal truede bestander få tid til å ta seg opp igjen.Samtidig skal det innføres felles regler for straffetiltak mot fiskere som går ut over sine kvoter eller lander fangster illegalt. Får motstand For å iverksette sitt nye regime trenger EU-kommisjonen støtte fra sentrale kyststater som Storbritannia, Frankrike, Spania, Irland og Portugal, men Fischler må regne med motstand. Etter planen skal den nye fiskeripolitikken tre i kraft fra 1. januar 2003. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende