Forsvarsminister Kristin Krohn Devold sier at norske styrker må være forberedt på å havne i skarpe situasjoner — det vil si regulære kamphandlinger i Afghanistan. Vernepliktige vil ikke bli sendt. Det er bare snakk om frivillige, altså offiserer og spesi-alstyrker.

USA fikk tilbudet i går

Krohn Devold og utenriksmi-nister Jan Petersen orienterte i går Stortingets utvidete uten-rikskomité om saken, og det er bred politisk enighet om at Norge skal tilby disse styrkene til den USA-ledete krigsoperasjonen i Afghanistan.

USA og operasjonsledelsen i Tampa i Florida ble allerede i går orientert om det norske tilbudet til «Enduring Freedom», som krigen mot terrorisme i Afghanistan er blitt døpt.

Rent formelt vil Stortinget i plenum meget raskt vedta en dekkende fullmakt som åpner for å sende norske styrker og materiell inn i Afghanistan og i nærområdene.

Norske spesialister

Det er foreløpig ikke bedt om fullmakt for å være med på operasjoner i andre land som Somalia, Yemen eller Irak.

Kristin Krohn Devold understreker at Norge tilbyr utstyr og personell som kan utfylle de amerikanske styrkene. Det pekes særlig på at norske offiserer har betydelig kompetanse på vinterkrig.

På spørsmål om dette betyr at krigen i Afghanistan ventes å rase gjennom hele vinteren, særlig i de ugjestmilde fjellom-rådene, sier både Petersen og Krohn Devold at det er for tidlig å si noe om.

USA vil ha kommandoen

Forsvarsministeren mener det kan være snakke om at et hundretall offiserer og spesialister samlet sett kan komme til å bli sendt av gårde for å delta på bakken i Afghanistan.

— Vi avventer en tilbakemelding fra USA om hva de har behov for og hva de ønsker, sier Krohn Devold.

Hun understreker at det norske tilbudet er utformet på grunnlag av forhåndskontakt mellom ope-rasjonsledelsen og de norske offiserene som oppholder seg der.

Hun bekrefter at de norske styrkene vil bli satt under kommando av USA og operasjonsledelsen i Florida.

Krohn Devold opplyser til Bergens Tidende at kostnaden for hele militæroperasjonen er beregnet til én milliard kroner i halvåret - hvis USA sier ja til hele den norske pakken. Det inkluderer også militære bidrag for å gjennomføre humanitære operasjoner i Afghanistan.

Dette tilbys USA

  • Til operasjon Enduring Freedom: Seks F 16 jagerfly Fire Bell helikoptre Ett DA 20 elektronisk krigføringsfly Et mindre antall stabsoffiserer Et begrenset antall spesialister innen vinteroperasjoner Et mindre antall eksplosivryddere En transportkontrollenhet

*Til eventuelle humanitære støtteoperasjoner i og rundt Afghanistan: Ett til to C-130 Hercules transportfly Et mindre antall eksplosivryddere En transportkontrollenhet Diverse mindre ingeniørenheter Et mindre antall rådgivere/eksperter på vintertrening, sivilt-militært sam

SPESIALSTYRKER: Marinjegerkommandoen i Ramsund i Nord-Norge er aktuell for tjeneste i Afghanistan. Norske offiserer har betydelig kompetanse på vinterkrig. De vil bli satt under kommando av USA.
FOTO: SCANPIX