Dårlig skjult stolthet eller timer med lidelse grunnet podens musikalske talent, eller mange på sådan, gir uttelling. Det er konklusjonen til et forskerteam i Hong Kong.

De slår fast at barn som får undervisning i fiolin— eller pianospill utvikler et bedre verbalt minne enn dem som ikke spiller instrumenter. Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Neuropsychology.

Psykologene fra Det kinesiske universitetet i Hong Kong tror at musikkundervisning stimulerer hjernens venstre side, som kontrollerer verbal læring. De hevder at deres funn viser at det å spille instrumenter kan være til hjelp både for personer som skal trenes opp etter hjerneskade, og for friske barn.

Forskerne har undersøkt 45 gutter mellom seks og 15 år på samme skole, som alle spilte et instrument. 45 gutter som ikke spilte instrument, men som var elever på den samme skolen, var kontrollgruppe. Samtlige barn ble gitt en verbal hukommelsestest, samt en visuell minne-test.

Resultatene viste at barn som hadde hatt musikkundervisning husket vesentlig flere ord enn de andre barna. I tillegg lærte de raskere og husket flere ord for hver testrunde.

Selv når "musikk-barna" ble testet en halv time senere enn de andre barna, og dermed hadde lenger tid å glemme ordene på, viste de bedre resultater enn kontrollgruppen. Det ble ikke påvist forskjeller mellom gruppene når det gjaldt visuelt minne.

Et år etter den første undersøkelsen, studerte forskerne barna igjen. Av de 45 barna som hadde spilt instrument året tidligere, var det 33 som fortsatt spilte. I tillegg hadde 17 av barna som ikke hadde spilt, begynt med instrumenter.

Den sistnevnte gruppen hadde opprinnelig vist dårligere verbal hukommelse enn musiserende barna, men etter ett års musikkundervisning viste disse 17 en klar forbedring.

De tolv guttene som hadde sluttet med musikken, hadde ikke mistet sine evner med hensyn til verbalt minne, men heller ikke forbedret dem.

Dr. Alexandra Lamont, som underviser i "musikkens psykologi" ved Keele University, finner resultatene fra Hong Kong spennende og viktige, men legger til at barn som mottar musikkundervisning ofte kommer fra hjem med høyere sosio-økonomisk bakgrunn, og at disse barna derfor trolig har foreldre med bedre utdannelse.

— Disse barna kan ganske enkelt ha en større fremgang fordi de får mer hjelp og støtte i hjemmet, sier hun til BBC News Online.