Det var ingen vanlig takketale IAEA-sjefen holdt da han mottok gullmedaljen og diplomet for årets Fredspris fra lederen for Den norske Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs. ElBaradei og organisasjonen han leder fikk prisen sammen med styrelederen i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Japans ambassadør til IAEA, Yukiya Amano.

I STEDET SATTEhan en ny dagsorden for internasjonalt samarbeid for å sikre det han kalte menneskehetens sikkerhet.

I konsise vendinger utropte ElBaradei kampen mot terrorisme, fattigdom, krig, organisert kriminalitet, miljøødeleggelser og masseødeleggelsesvåpen som truslene menneskeheten nå står overfor. Han understreket at disse truslene først og fremst krever internasjonalt samarbeid. For det dreier seg om grenseoverskridende trusler der de tradisjonelle oppfatningene av nasjonal sikkerhet er blitt gammeldagse.

Ifølge ElBaradei er det ikke mulig å svare på disse truslene ved å bygge flere murer, større våpen eller utskrive flere soldater: Løsningen ligger i mer og bedre internasjonalt samarbeid.

Uten å si det, kritiserte han med dette et internasjonalt klima preget av at land er mer opptatt av sin egen situasjon enn å finne frem til felles løsninger. Slik sett videreførte han det budskapet som har gått igjen i hans uttalelser den siste tiden: At det er bedre med dialog enn konflikt.

ELBARADEI SAathåpet om å finne frem til sikkerhet for menneskeheten ble tent da den kalde krigen tok slutt for femten år siden.

Men han tegnet et dystert bilde ved å peke på at vi i dag ikke er i nærheten av å nå dette målet. — Vi kan ha revet ned muren mellom øst og vest, men vi er ikke i nærheten av å ha bygget broene mellom nord og sør, mellom fattig og rik, sa han.

Fredsprisvinneren mente dette måtte være bakteppet for å forstå hvorfor det er så viktig å hindre spredning av atomvåpen.

SKAL HÅPET OMikke-spredning bli oppfylt og eventuell bruk av atomvåpen unngås, er det tre forutsetninger som må oppfylles:

n Ytterliggående grupper må ikke kunne skaffe seg atomvåpen

n Produksjonen av radioaktivt materiale som kan brukes til våpen, må bli kontrollert strengere

n Det må bli fortgang i nedrustningsarbeidet

IAEA-SJEFEN FREMHOLDT at det vil være en god start om atommaktene reduserer den strategiske betydningen til atomvåpnene.

— Det er vanskelig å forstå mange av de store atommaktene - les: Russland og USA - som femten år etter at den kalde krigen er over fortsatt opprettholder en svært høy beredskap for sine arsenaler, sa Mohamed ElBaradei.

Talen var lite preget av den ydmykhet han sa at både IAEA og han selv følte over å ha blitt tildelt Fredsprisen. Den var et sterkt politisk dokument med klare marsjordrer. Den inneholdt også forslag om et nytt kontrollregime for utnyttelse av atomkraft til fredelige formål.

Svært mange vil nok mene at talen er kontroversiell, og det er liten tvil om at den vil bli kommentert og diskutert livlig fremover - ikke minst fordi arbeidet med en ny og forbedret ikkespredningsavtale befinner seg i et tomrom.

Mohamed ElBaradei med det synlige beviset på at han er årets fredsprisvinner.