Utenriksdepartementet har i over 30 år gitt reisestipender til journalister som vil delta på utviklingsministerens reiser.

Disse stipendene har vært kontroversielle, og en rekke medier, deriblant BT, har ikke deltatt i ordningen de siste årene. Begrunnelsen har vært hensynet til integritet og uavhengighet i forhold til statsrådene og departementet.

— Pressestipendene har bidratt til å få ut mye informasjon til det norske folk om forhold i utviklingsland og bidratt til å åpne dører som ellers ville vært lukket for journalister. Vi registrerer imidlertid at stadig flere medier lar være å søke på disse stipendene, og gjennomfører derfor nå en omlegging av hele ordningen, sier utviklingsminister Heikki E. Holmås til BT.

Pressen avgjør selv

Den nye ordningen skal forvaltes av Norad, og skal ikke knyttes opp til utviklingsministerens reiser.

— Vi vil derfor opprette en uavhengig ordning der pressen kan søke Norad om støtte, men selv velge ut hvem som skal motta denne støtten gjennom tildelinger fra Pressens Stipendkomite, sier Holmås.

Dette er langt på vei i tråd med et forslag som presseorganisasjoner og frivillige organisasjoner tidligere har fremmet.

UD har brukt 250.000 kroner årlig på pressestipendene som nå opphører, og ifølge Holmås vil beløpet bli økt til 500.000 kroner fra 2014 under den nye ordningen.

Svar på kutt

Han opplyser at kuttene i norske utenriksredaksjoner er medvirkende til opprettelsen av den nye stipendordningen.

— Media er viktig for å spre informasjon om økonomiske og politiske forhold i fattige land, og for å øke kunnskapen og skape debatt om norsk utviklingspolitikk. Og det er viktig at flere journalister får anledning til å reise og møte mennesker som er utsatt for fattigdom, krig og konflikt, humanitære katastrofer og mangel på skole og helsetilbud, sier Holmås.

Endringen i stipendordningen gjelder utviklingsministerens reiser og omfatter ikke andre departementer som jevnlig utlyser pressestipender, for eksempel Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.