JØRGEN ULLERUP

På ministrenes neste møte i oktober vil det bli fremlagt en detaljert plan for hvordan man kan bekjempe de farlige stoffene som har vunnet innpass i store deler av ungdomsmiljøet.

Ifølge et utkast til planen skal innsatsen gjelde alle deler av «næringskjeden» for de syntetiske stoffene. Politiet skal bl.a. konsentrere en del av etterforskningen om å finne frem til de høyt utdannede kjemikerne som skal ha levert den nødvendige fagkunnskapen.

— Det er tegn på at de samme profesjonelle kjemikerne ofte arbeider for forskjellige produksjonssteder i mange medlemsland og ikke-EU-land, heter det i utkastet.

I planen inngår også opprettelsen av en spesiell database under Europol med henblikk på at kartlegge hvem som leverer de nødvendige kjemiske ingredienser til de ulovlige laboratorier. Denne databasen er tenkt opprettet neste år. Meningen er å foreta analyser av alle beslaglagte stoffer og sende resultatet til databasen for å finne ut av om forskjellige laboratorier får sine forsyninger fra de samme leverandører. Databasen skal samtidig gjøre det lettere å avsløre når store partier av lovlig fremstillet kjemiske midler kjøpes opp av narko-produsenter.

Også overfor forbrukerne av syntetiske stoffer skal det ifølge utkastet settes inn langt mer konkrete tiltak. Størstedelen av de syntetiske pillene inntas på nattklubber, og derfor er det opplagt å stille større krav til restauratører om å forhindre salget hvis de vil beholde sin tillatelse til å drive virksomhet.

Det danske EU-formannskapet legger videre opp til å stille større krav til de kommende medlemmer av EU, for kun ved felles hjelp er det mulig å bryte opp de nettverk som ofte opererer i mange land.

— Syntetiske stoffer skaper problemer over hele Europa, og de kommer ikke fra verken Asia eller Sør-Amerika, men fra Unionen selv, sa den danske justisministeren Lene Espersen.

Mens de 15 landene er enige om en fast kurs overfor hard narkotika, er det forskjellige holdninger og praksis til «mykere» stoffer som hasj. Særlig Nederland skiller seg ut fra mengden med en meget liberal holdning til mildere stoffer, og EU-landene har ikke planer om å gjennomføre en fullstendig harmonisering av lovgivningen