Mikrobiologar har i mange år forska på den dødelege anthrax-bakterien som no spreier terrorfrykt verda over. Forskarane har studert både giftstoffa i bakterien og slektskapen mellom dei ulike anthrax-bakteriane som med jamne mellomrom har dukka opp rundt om i verda.

Det siste interesserer garantert etterforskarane som no arbeider med miltbrann-smitten i USA. For dei står to spørsmål heilt sentralt:

  • Stammar bakteriane, som hittil har vore i kontakt med minst 12 amerikanarar og tatt livet av ein, frå ei og same kjelde?
  • Kvar har avsendarane fått tak i bakteriane?

Stammar dei frå amerikanske lager, eller frå andre land?

DNA-teknikk

Ved hjelp av DNA-teknikk kan forskarar truleg gje gode svar på båe spørsmåla.

Dersom konvoluttane med anthrax-smitte har same opphav, vil delar av DNA-profilane deira vere heilt identiske.

— Teknikken heiter PCR, og går ut på å oppformere små stykke av arvestoffet til bakteriane. Dersom dei har same opphav, går det an å påvise sekvensar som er heilt like, seier professor Anne-Brit Kolstø ved Bioteknologisenteret på Universitetet i Oslo.

Kolstø er ein av Noregs fremste forskarar innan mikrobiologi.

Denne teknikken kan også gje svar på om anthrax-breva som var postlagt i USA har same opphav som anthrax-breva som kom frå Malaysia.

Har miltbrann-slektstre

Etterforskarane kan også ha godt håp om å finne ut kvar avsendarane har fått tak i bakteriane.

Dei som vil bruke miltbrannbakteriar har nemleg berre eitt val: Dei må skaffe seg levande eksemplar av arten, som dei så kan avle vidare på. Det går ikkje an å konstruere ein miltbrann-bakterie i eit laboratorium. Bakterien er derimot nokså enkel å dyrke for den som først har tilgang til han.

Miltbrann-bakteriane finst lagra fleire stader rundt om i verda ý blant anna i nasjonale og internasjonale «bakteriebankar».

Forskarane har difor god oversikt over dei miltbrann-stammene som er oppdaga så langt. Det finst utarbeidd heile slektstre for anthrax-bakteriar, basert på genetisk likskap.

Slik kan forskarane slå fast at eitt av miltbrannbakterie-funna som er gjort i Noreg har same opphav som to funn gjort i Sør-Afrika, medan det er fjernt frå fleire funn i Canada. Hintar om Irak-kopling

CNN siterte i går anonyme kjelder på at smitten som vart funne i huset til American Media Inc. i Florida stammar frå eit anthrax-tilfelle i Iowa på 50-talet. Denne bakterien skal seinare har vorte distribuert til fleire forskarar i fleire land, og brukt til å lage vaksiner mot miltbrann.

Amerikanske styresmakter har hittil ikkje gått ut med handfast informasjon om kva dei veit om bakteriane som er funne i USA dei siste dagane.

Tidlegare FN-våpeninspektør Richard Butler antyda i går at det kunne vere ei kopling både til Irak og til sjølvmordsflygarane i Washington og New York - utan å leggje fram dokumentasjon for dette.

— Det er mogleg at eit lite kvantum anthrax vart overlevert til Mohamed Atta (ein av dei mistenkte sjølvmordsflygarane, red. mrk.) i Praha for mange månader sidan. Og personen som overleverte det i Praha var ein irakar, sa Butler til CNN. Han sa samtidig at rapportane ikkje var endeleg stadfesta.

Justisminister John Ashcroft sa i går at det er ein «reell mistanke» om at Osama bin Laden står bak anthrax-breva ý utan at han gjekk nærare inn på grunnlaget for mistanken.