Løn og tillegg før skatt gir ikkje eit fullstendig bilete av lønsvilkåra.

Fleire særreglar gjer at skatten for dei som arbeider ute blir lågare enn for vanlege lønsmottakarar i Noreg:

  • Utlandstillegget er skattefritt.
  • Familietillegget er nyleg gjort skatte-fritt.
  • Alle som er ute i meir enn 12 månader i løpet av ein 30-månadersperiode, slepp skatt til fylke og kommune.

Kan sleppe skatt

Vanleg tenesteperiode for norske militære i Afghanistan er seks månader. Men mange tek to periodar – anten i strekk eller etter å ha hatt ein pause heime mellom to kontingentar. På den måten kan dei sleppe kommune— og fylkesskatt.

Bergens Tidende har fått skatterådgjevarar i selskapet KPMG Law i Bergen til å berekne kor store desse skattefordelane er.

Meir i netto

Reknestykket viser at ein grenader i Afghanistan sit att med nesten 45.000 kroner i månaden etter skatt. Dersom han hadde hatt ei vanleg stilling i Noreg, måtte han hatt ei brutto månadsløn på nesten 71.000 kroner for å kome like godt ut. Summen han sit att med, svarar til ei brutto årsløn på nesten 850.000 kroner

Ein oberstløytnant måtte hatt 129.000 kroner i månaden før skatt, kirurgen 168.000 kroner.

Til grunn for reknestykket ligg utlandsteneste i 12 månader, slik at fritaket for kommune- og fylkesskatt slår inn. Det blir også lagt til grunn at vedkommande ikkje har hatt anna løn opptent i Noreg i løpet av året.