Saken er brakt inn for domstolen av EU-parlamentet. Verken kommisjonen eller ministerrådet hadde juridisk grunn for å gi opplysninger om flypassasjerene til amerikanske myndigheter, skrev generaladvokaten i et forslag til kjennelse tirsdag.

Amerikanerne krevde etter terrorangrepene 11. september 2001 å få utlevert data om alle flypassasjerer som skulle reise til USA. Kommisjonen hadde mistanke om at dette ville stride mot EUs sentrale regelverk og mot lovene i en rekke medlemsland.

Den innledet derfor forhandlinger med USA om hvordan opplysningene kunne beskyttes mot misbruk. I mai 2004 mente kommisjonen i Brussel at den hadde fått tilstrekkelige garantier til å innfri amerikanernes krav.

Straks etter vedtok ministerrådet, som er medlemslandenes organ i beslutningsprosessen i EU, å gjøre det samme. Nå fastslår generaladvokaten altså at vedtakene ikke har noe grunnlag i EUs lover og regler.