Etter to ukers tautrekking på FN-møtet om biologisk mangfold i Haag, reiste forhandlerne fra 180 land i dag hjem uten å ha fått på plass tiltak og regler mot illegal skogdrift.

Ulovlig hogst av økologisk viktig naturskog bidrar sterkt til den økende avskogingen i mange land, som ifølge mange eksperter bidrar til økt fattigdom, global oppvarming og andre miljøproblemer.

Store verdier på spill

En rekke store skognasjoner med Brasil i spissen nektet å godta formuleringer som legger begrensninger på hvordan de skal drive sine økonomisk sett viktige skogressurser. Tømmer er en av verdens viktigste handelsverdier, og store verdier står på spill for mange land, særlig i Asia og Latin-Amerika.

Miljøvernminister Børge Brende opplyser imidlertid til bt.no at regjeringen vurderer norske tiltak.

— Jeg ser på muligheten for å forby import av ulovlig hogd tømmer. Men vi må undersøke om dette kommer i konflikt med eksisterende regelverk i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), sier Brende.

Han mener det er et problem at WTO-reglene ikke tar nok miljøhensyn. Han sier Norge vil arbeide for å styrke internasjonale miljøvernavtaler innen WTO-systemet under FNs verdenstoppmøte i Johannesburg i høst.