Festivalgeneral Hilde Bjørkum vil lokke publikum til Førde med musikalske god-bitar frå sjølve Frankrike, men også frå område der den franske kulturpåverkna-den har vore stor, som Vest-Afrika, Ka-nada og USA.

– Vi har hatt relativt lite fransk folke-musikk på tidlegare festivalar. Det er viktigaste grunnen til at vi no ønskjer å gje publikum eit lite innblikk i den vel-dige krafta som finst i denne musikken, seier Bjørkum. Ho fortel at festivallei-inga i Førde har søkt både etter det fransk-franske, og folkemusikk som er påverka av franske hegemoni.

Sigøynarmusikk

Med alt frå lugubre drikkeviser til kyr-kjemusikk kjem Lo Cor de la Plana frå Marseille som eit døme på det genuint franske. Dette er ei gruppe som tek vare på og vidareutviklar ein unik fleirstemt vokaltradisjon frå Sør-Frankrike. La Talvera, som framfører glad dansemu-sikk, er eit anna døme på det særeigne franske.

Frankrike er også eit fleirkulturelt samfunn, kanskje eit av dei mest multikulturelle i Europa. Dette speglar også musikken der andre kulturar både har halde fast på eigen musikals kultur og påverka den folkelege franske musikktradisjonen. Sigøynargruppa Tekameli frå Perpignan på grensa til Spania er døme på dette. Bjørkum trur dei kan bli ein av dei store slagerane på årets festival. Tekameli er kjende for kjensleladde songar med ein røff og intens klang. Dei syng på kalo, språket til dei franske sigøynarane som lenge var undertrykt av storsamfunnet.

Cajun

– Gjennom dei franske folkemusikkutø-varane trur eg også publikum denne gongen fort vil få auga opp for kor stor slektskap det er mellom folkemusikken i Europa. Mange trur norsk folkemusikk er heilt og fullt vår eigen, medan fakta er at vi er sterkt påverka av anna europeisk musikkultur. Ikkje minst den franske, seier Bjørkum.

Kapable til å bli publikumsfavorittar er også The Savoy-Doucet cajun band frå USA. Den populære cajunmusikken frå sørstatane har djupe franske røter. Grup-pa som kjem til Førde spelar ein type cajun som ligg nær opp til den autentis-ke.

Også frå Quebec i Kanada og afrikans-ke land som var franske koloniar, kjem ei rekkje artistar. Gruppa Le Vent du Nord er populære eksponentar for fransk-kanadisk musikk der den origina-le fottrampinga er lett å kjenne att. Frå Afrika er det så langt booka inn artistar frå Senegal og Elfenbeinskysten.

Sjømannsviser

Heile programmet for festivalen som i år går frå 5. til 8. juli er langt frå klart. Mellom norske artistar som er booka inn er Storm Weather Shanty Choir frå Stord og felespelar Sigrid Moldestad. Songgruppa frå Stord har siste åra gitt den norske sjømannsvisetradisjonen eit løft. Sigrid Moldestad, spelemannsprisvinnaren frå i fjor, skal vise soloframsyninga «Taus» om felespelande kvinner på 1700— og 1800-talet. Premiere på denne framsyninga blir i Bergen før folkemusikkfestivalen.

Førde internasjonale folkemusikkfestival er den største skandinaviske festivalen for folkemusikk og verdsmusikk. Kvar år samlar festivalen kring 250 artistar frå heile verda. Besøkstalet har siste åra lagt på kring 30.000.

Førde internasjonale folkemusikkfestival
Førde internasjonale folkemusikkfestival