Forslaget er nettopp sendt ut på høring med frist til 1. juni for å komme med merknader. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget høsten 2007, slik at de kan tre i kraft fra 1. januar 2008.

— Når vi får på plass disse egne straffebestemmelsene vil ingen kunne hevde at Norge er et fristed for krigsforbrytere, sier justisminister Knut Storberget.

Blir ikke foreldet

Folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser er kategorier som ikke finnes i straffeloven i dag. - Før de nye bestemmelsene trår i kraft må disse forbrytelsene derfor straffeforfølges på grunnlag av straffelovens bestemmelser om drap, voldtekt, frihetsberøvelse m.v., sier førstestatsadvokat Siri Frigaard.

Forslaget fra Justisdepartementet går også ut på at slike forbrytelser ikke foreldes, og personer som oppholder seg i Norge kan strafforfølges her selv om forbrytelsen er begått i utlandet. Norge skal ha samme mulighet for å pådømme slike forbrytelser som Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Folkemordseksjon i Kripos

Lovforslaget er en naturlig følge av de endringer Norge tidligere har gjort innen politi og påtalemyndighet for å bekjempe det som på engelsk kalles «Core International Crime».

I januar 2005 ble det opprettet en egen seksjon i Kripos som fikk ansvar for saker som handler om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og Kripos fikk etterforskningskompetanse på området.

I august samme år ble så Det nasjonale statsadvokatembetet opprettet, med Siri Frigaard som leder. Det har fått såkalt nasjonal påtalekompetanse for denne type forbrytelser, altså kan de behandle saker over hele landet.