I en ny rapport for Nordel, den nordiske organisasjonen for kraftsamarbeid, tegnes det et heller mørkt bilde av kraftsituasjonen i Norden i de kommende år.

Nordel frykter at Norden i et gjennomsnittsår vil ha behov for å importere hele 16 TWh. Det tilsvarer rundt halvparten av det samlede strømforbruket i Danmark.

Hvis tendensen fortsetter, kan det bli nødvendig å gripe inn med for eksempel strømutkobling og rasjonering, skriver Nordel i rapporten "Nordisk systemutviklingsplan 2002". Et eventuelt tørrår vil ramme husholdninger og næringsliv hardt med høye priser i hele Norden.

Bakgrunnen for den truende energimangelen er ikke bare et økende forbruk. Rapporten fremhever også at det ikke er bygget nye kraftverk av betydning på flere år, og at flere eldre kraftverk er blitt tatt ut av produksjon.

For å bedre balansen mellom produksjon og forbruk, mener Nordel at det er nødvendig å bygge ut ny kapasitet. Hvis ikke blir Norden mer avhengig av kraft fra Kontinentet, Russland og Baltikum. Økt import fra disse områdene vil også kreve utbygging av overføringskapasiteten til Norden.

(NTB)