Det er ett av forslagene transportkommisjonær Jacques Barrot la frem i går på vegne av EU-kommisjonen.

Sikkerhetspakken har fått navnet «Erika III», etter oljetankeren som forliste i Biscaya-bukta i 1999. Den legger opp til en rekke skjerpede regler, både for flaggstatene og for rederne. Målet er å gjøre sjøfarten sikrere og verne miljøet bedre.

Kommisjonen vil blant annet utarbeide en liste over redere som ikke følger internasjonale minstestandarder. De vil også straffe gjentatte brudd på regelverket strengere enn i dag. Verstingskipene skal ganske enkelt nektes adgang til europeiske havner. I dag er færre enn ti skip ilagt et slik havneforbud, i fremtiden kan tallet stige til så mange som 200 skip, mener kommisjonen.

Rederne skal også pålegges mer vidtrekkende forsikringsordninger.

EU vil dessuten skjerpe havnekontrollregimet. I dag er målet at 25 prosent av alle skip skal gjennom en havnestatskontroll i løpet av året. I fremtiden vil EU-kommisjonen at alle skip skal igjennom en slik kontroll hvert år, samtidig som høyrisikoskip skal underkastes enda hyppigere kontroller.

Alle EU-flaggstater vil bli pålagt gjennom EU-lov å følge opp sin egen flåte skikkelig. Også klasseselskapene, som kontrollerer og godkjenner båtene, skal underkastes et strengere regelverk, med bøter for dem som ikke oppfyller kravene.

Havariet av «Erika» i 1999 og «Prestige» i 2002 førte til stor oppmerksomhet rundt farlige skip i europeiske farvann, og gårsdagens forslag er den tredje pakken med regelskjerpelser EU har lagt frem siden «Erika»-forliset.