Av i alt 29 store prosjekter som nevnes, handler 16 om utbygging av jernbanenettet, både for passasjerer og gods. Det nye siden forrige oversikt i 2001, er planer for omfattende utbygging av jernbanenettet i de 10 nye medlemslandene i Øst-Europa.

Det dreier seg om nye og raskere samband mellom disse landene, og mellom de nye medlemslandene og dagens EU. Kommisjonen regner med at en slik utbygging i øst vil påskynde integreringen av de nye medlemslandene i EU-samarbeidet og være en motor i deres økonomiske utvikling, sier Loyola de Palacio, EU-kommisjonær med ansvar for energi og transport.

Også motorveier

I tillegg til jernbane inneholder investeringsprogrammet også utbygging av det europeiske motorveisystemet, videre utbygging av vannveiene på kontinentet og

nye forbindelser sjøveien. Her nevnes bl.a. «motorvei på sjøen» som skal forbinde de baltiske statene med landene i Vest-Europa.

EU-kommisjonen legger opp til et stort tempo i gjennomføringen av transportprogrammet. Fristene som er satt for de enkelte delprosjektene strekker seg fra 2005 til 2017, men kommisjonen ønsker at mesteparten skal være gjennomført innen 2010. Det betyr at man ikke har lang tid på seg for å bli enige om finansieringen, lage planer og sende prosjektene ut på anbud.

Tid er penger

Prisen for hele pakken er beregnet til 220 milliarder Euro (vel 1.800 milliarder kroner). Mellom 40 og 50 milliarder Euro vil komme fra privat sektor, håper kommisjonen, mens resten må dekkes av EUs budsjett og av budsjettene i hvert enkelt land.

I en pressemelding skriver EU-kommisjonen at den regner med tidsbesparelser tilsvarende 75 milliarder kroner i året som følge av den ventete forbedringen i transportnettet, i tillegg til at forurensningen fra transportsektoren vil bli betydelig redusert.

Noen av de viktigste jernbaneprosjektene:

  • Berlin-Messina (Sicilia), der de mest spektakulære delprosjektene er en 57 kilometer lang jernbanetunnel under Brennerpasset og hengebro for vei og jernbane over Messinastredet.
  • Lyntog Lisboa-Bordeaux, over Madrid.
  • Lyntog Paris-Mannheim, over Saarbrücken, med forbindelse til Luxembourg.
  • Lyon-Budapest , over Trieste og Ljubljana.
  • Paris-Bratislava, over Stuttgart, München og Wien.
  • Aten-Nürnberg, over Sofia, Budapest, Wien og Praha.
  • Gdansk-Wien, over Warszawa, Brno og Bratislava. (Motorvei planlegges på samme ruten).
  • Warszawa-Tallinn, over Kaunas og Riga.