EU-landene sa mandag ja til en ny strategi for et tettere forsvarssamarbeid. Forsvar har i EU tradisjonelt vært et nasjonalt anliggende, men arbeidet med en felles sikkerhets— og forsvarspolitikk er under rivende utvikling.

Den nye strategien skal fremme økt europeisk samarbeid og handel innen forsvarsindustrien, som hittil har vært nasjonalt regulert og ikke en del av EUs indre marked.

EU ønsker et tettere industrielt og teknologisk forsvarssamarbeid av både økonomiske og operasjonelle grunner. EU-landene opererer nemlig stadig oftere sammen ute i felten.

19 EU-land og Norge gikk samtidig sammen om å opprette et nytt investeringsprogram for styrkebeskyttelse. Det treårige programmet har en ramme på 55 millioner euro (445 millioner kroner), hvorav 1,5 millioner euro (12 millioner kroner) kommer fra Norge.

Programmet skal blant annet fremme utvikling av teknologi og utstyr for soldaters individuelle beskyttelse, gjenkjennelse av snikskyttere, kjemiske, biologiske og kjernefysiske midler, samt trusler fra luften.

Flere norske firmaer har meldt sin interesse for å delta i programmet, blant annet Teleplan, Kongsberg Defence & Aerospace og Snipos.

Det nye programmet etableres under Det europeiske forsvarsbyrået (EDA), som er et hovedinstrument i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk.

EDA har erstattet Den vesteuropeiske materiellgruppen (WEAG), der Norge var fullverdig medlem. Norge har i dag en samarbeidsavtale med EDA.