OGNE ØYEHAUG

Den norske Klagenemnda for likestilling vedtok i januar i år at forsikringsselskapene ikke har lov å bruke kjønn som grunnlag for å beregne premien på skade— og sykeforsikring.

Slikt er i strid med likestillingsloven mener Klagenemnda, og selskapene fikk to års frist til å rette seg etter vedtaket.

Men Kredittilsynet, som har vurdert om forsikringsselskapene kan rangere etter kjønn ut fra paragrafen i forsikringsvirksomhetsloven, har nettopp konkludert med at slikt skille er lovlig. Kjønn forklarer at ulike kunder har ulik risiko for skader, og prisene kan derfor variere etter kjønn, mener tilsynet.

Og i går ble det ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), kjent at EUs nye likestillingsdirektiv vil tillate at menn og kvinner må betale ulik forsikringspremie.

Forsikringsbransjen har hele tiden arbeidet for at det fortsatt skal være lov å skille mellom kjønnene når forsikringspremien skal fastsettes.

Hovedregelen i EU-direktivet blir lik pris, men hvert enkelt medlemsland står fritt til å vedta at dagens praksis skal fortsette, slik at for eksempel unge mannlige bilførere må betale mer enn kvinner i samme alder.

Informasjonsdirektør Preben S. Røe i FNH sier foreningen og norske forsikringsselskaper vurderer å trekke vedtaket i Klagenemnda for likestilling for retten, for å få vurdert vedtaket opp mot tolkningen av forsikringsvirksomhetsloven. Hadde EU-kommisjonen vedtatt et forbud mot ulik pris, ville en rettssak neppe vært aktuell.