Samtidig ga EUs stats— og regjeringssjefer beskjed om at alle tankskip med enkelt skrog skal ut av drift innen 2010. Dermed forseres en tidligere vedtatt plan for utfasing med fem år.

Dessuten åpnes det for å bannlyse alle oljetankere med enkelt skrog, som er eldre enn 15 år, fra Unionens økonomiske sone på 200 sjømil. EU varsler også at flere tiltak kan komme på toppmøtet i mars.

I sluttdokumentet fra toppmøtet i København uttrykket Unionen stor bekymring for oljeforurensningen fra tankeren Prestige, som gikk ned utenfor kysten av Spania i november. Det vises også til den såkalte Erika-ulykken utenfor Frankrike i 1999.

«Bruke alle midler»

«Unionen er fast bestemt på å bruke alle nødvendige midler for å unngå liknende katastrofer, og hilser velkommen de raske reaksjonene fra Rådet og Kommisjonen», heter det i dokumentet.

Topplederne gjør det klart at vedtakene gjort av EUs transportministere og miljøvernministre i forrige uke må «iverksettes i alle deres aspekter og uten forsinkelse».

Det mest umiddelbare tiltaket i pakken er altså at tankskip med enkelt skrog, lastet med olje, forbys å anløpe EU-havner fra og med det aller første. Forbudet kan komme til å tre i kraft allerede i januar, dersom EU-landene får det forkynt i sine nasjonale «lysingsblad» tidsnok.

Åpningen for å stenge eldre tankskip med enkelt skrog ute av de økonomiske sonene, kan også bli iverksatt fort. Allerede fredag, samtidig med EU-toppmøtet, vedtok den spanske regjering å innføre et slikt forbud for eget vedkommende fra 1. juli 2003. Fra samme tidspunkt forbyr Spania også alle tankere med enkelt skrog å trafikkere lengre inne, i kystsonen.

Dyre tiltak

Tiltakene blir dyre for skipsfarten. Enda dyrere blir det hvis EU lykkes i å gjøre tiltakene verdensomspennende gjennom den Internasjonale maritime organisasjon (IMO).

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen har tidligere uttrykt skepsis overfor EUs drastiske planer, men han var ikke tilgjengelig i går. Hans statssekretær Oluf Ulseth sier derimot dette:

— Norge har fokusert på at endringer i regelverket bør skje i regi av IMO, altså at vi må ha globale løsninger i stedet for regionale. Men vi vil gå inn i en dialog med EU for å se hvordan vi skal følge opp de nye initiativene. For norskekysten vil det være spesielt interessant å se hvordan EU følger opp i forhold til Russland, sier Oluf Ulseth.