Brussel: Kommisjonen og EUs medlemsland møttes i går på nytt for å bli enige om mandatet for forhandlingene med EFTA om utvidelsen av EØS.

Til tross for at Kommisjonen fikk en del motbør på forrige møte i den såkalte "EFTA-gruppen" i EUs Råd, later den nå til å ha fått tilslutning for å gå hardt ut mot Norge, Island og Liechtenstein.

— På forrige møte var det tydelig at noen land hadde latt seg imponere av Norges lobbyvirksomhet. Men nå har vi fått klargjort og begrunnet våre synspunkter bedre og er meget nær en samlet EU-posisjon. Ingenting er forandret i Kommisjonens utgangspunkt, sier en sentral kilde i EU-kommisjonen til Bergens Tidende.

Fremstillingen bekreftes av kilder i EUs Råd, som dog understreker at EU i forhandlingene "vil vise smidighet".

Det synes derfor klart at EU vil ta utgangspunkt i hva EFTA-landene som EU-medlemmer måtte ha betalt til Unionens struktur- og utjevningsfond, fratrukket hva de kunne ha regnet med å få tilbake. For Norges del blir EUs utgangspunkt at nettobidraget for 2004 skal ligge rundt fire milliarder kroner, stigende til 4,6 milliarder i 2006.

Det er mange ganger dagens "EØS-kontingent" på 170 millioner, som dog bare utgjør en femtedel av Norges totale EØS-kostnader.

— Vi skal forhandle og da må begge parter gi litt. Men ett er klart: Når vi setter oss ned over nyttår tar vi utgangspunkt i våre beregninger og EUs faktiske kostnader med østutvidelsen. Vi kan ikke legge dagens altfor lave EØS-kontingent til grunn slik Norge krever, sier BTs kilde i Kommisjonen.

På gårsdagens møte i Brussel diskuterte Kommisjonen og medlemslandene også Norges ønske om lettere markedsadgang for fisk. Norge vil ha dette som en kompensasjon for at dagens tollfrie eksport til EUs søkerland faller bort. Her signaliserte EU-landene ulike holdninger, alt etter hvilke interesser de selv har. Flere krevde adgang til å investere i den norske fiskeflåten. Etter det BT forstår, kommer det her likevel an på hva slags ordninger Norge ønsker.

Hvis Norge ønsker en generell senking av tollsatsene for fiskeeksport, blir det trolig umulig å oppnå uten at Norge samtidig åpner for at EU-selskap kan kjøpe seg inn i den norske fiskeriflåten.

Dersom Norge nøyer seg med å be om visse tollfrie kvoter, kan dette være lettere for EU å innfri uten den politisk sensitive åpningen for oppkjøp. I alle fall dersom kvotene er av midlertidig art, får BT opplyst. Formuleringene om fisk i mandatet det i går ble enighet om, er så runde at de kan tolkes i flere retninger.

I mandatet er det ikke foretatt koblinger til de pågående landbruksforhandlingene mellom Norge og EU, slik Norge hadde fryktet på forhånd. Det foreløpige EU-mandatet skal nå på høring i medlemslandene. Hvis ingen har innsigelser innen førstkommende fredag, er det i praksis vedtatt. Finansministermøtet 9. og 10. desember har siste ord.