Bakgrunnen var Krekars band til Ansar al-Islam. Ein organisasjon FNs sanksjonskomite stemplar som terroristorganisasjon. Det amerikanske finansdepartementet har offentleggjort ei grunngjeving for svartelistinga. Grunngjevinga inneheld ei rad påstandar om Krekar og nokre vurderingar, men ingen prov.

— Verknadene for mulla Krekar kan vere svært alvorlege, seier jussprofessor Erling Johannes Husabø og legg til;

— Samstundes pliktar norske styresmakter å trygge menneskerettane hans. Svartelistinga er dermed eit rettstryggleiksproblem for Noreg. Noreg kan ikkje gøyme seg bak at dette er gjort av andre nasjonar og organ.

Husabø meiner ei løysing kan vere å reise ei ny straffesak. Ei straffesak der grunnlaget for skuldingane blir rettsleg prøvd. Dersom mulla Krekar får medhald I at han er uskuldig, vil eit krav om å bli stroken frå FN-lista stå sterkt, meiner jussprofessoren.