Det var den første dommen for folkemord fra FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.Krstic fikk 46 års fengsel for folkemord og andre forbrytelser i forbindelse med massakrene ved Srebrenica.Krstics forsvarer Nenad Petrusic varslet at dommen vil bli anket, og at anken gjelder både selve dommen og straffeutmålingen. — De er skyldig Mellom 7.000 og 8.000 bosniske muslimer, gutter og menn i alderen 13 til 70 år, ble drept ved Srebrenica i juli 1995, den verste forbrytelsen i Europa siden annen verdenskrig.Krstic hadde erklært seg ikke skyldig på åtte tiltalepunkter, to som gjaldt folkemord, fem som gjaldt forbrytelser mot menneskeheten og ett som gjaldt krigsforbrytelser.Men retten fant bevismaterialet så overveldende at det ikke kunne være tvil om at det var skjedd et folkemord, slik det er definert i folkemord-konvensjonen av 1948: Drap og andre handlinger som tar sikte på helt eller delvis å ødelegge nasjonale, etniske rasemessige eller religiøse grupper.- De er skyldig i å ha organisert drap på tusenvis av bosniske muslimer, i å ha påført de bosniske muslimene ufattelige lidelser, i forfølgelse av muslimene fra Srebrenica. De er skyldig i å ha godtatt en plan for massehenrettelser, de er skyldig i folkemord, sa dommeren Almiro Rodrigues direkte henvendt til Krstic, som satt urørlig og lyttet under de nesten to timene det tok å lese opp dommen. Ikke tvil - Det kan ikke være tvil om at ofrene ble valgt fordi de var bosniske muslimer. Forsvarerne har hevdet at ikke alle bosnisk-muslimske menn ble angrepet. Retten deler ikke det synet. Selv om noen greide å flykte, skyldtes det tilfeldigheter, sa dommeren.- Henrettelsene ble utført i et så massivt omfang at Srebrenicas mannlige befolkning i stridsdyktig alder ble utryddet.Etter det retten har funnet ut, forelå det ingen plan for folkemord på forhånd. Men folkemord behøver ikke å ha vært planlagt. Det som skjedde var ifølge retten at den etniske rensingen av Srebrenica-enklaven, som var målsetningen, utviklet seg til folkemord.Det viktige var å fordrive alle muslimer fra Srebrenica. Deretter ble det fattet en beslutning om å drepe alle menn i stridsdyktig alder, uten at retten har kunne slå fast hvordan denne beslutningen ble fattet.- Resultatet var gitt: Ødeleggelsen av den bosnisk-muslimske befolkningen i Srebrenica, sa dommeren.- Det var en veloverveid beslutning om å drepe mennene, fattet med tanke på hvilken virkning det ville ha på den bosnisk-muslimske befolkningen i Srebrenica som helhet, å gjøre det umulig for de bosniske muslimene fra Srebrenica å overleve, sa dommeren.