• Et kortsiktig lån på 800 millioner kroner fra Kværners hovedbankforbindelser forlenges til årsskiftet.
  • Bankene erstatter minst fire milliarder kroner av Kværners eksisterende kortsiktige gjeld med et tre års avdragsfritt lån.
  • Kværner gjennomfører en emisjon på minimum en milliard kroner. Styret foreslår at emisjonsbeløpet blir på inntil to milliarder.
  • Emisjonen gjennomføres innen utgangen av november. Pris og vilkår fastsettes senere.
  • Emisjonen kan gjennomføres som aksjeemisjon eller som et ansvarlig, konvertibelt obligasjonslån.
  • Emisjonsbeløpet må garanteres fulltegnet. Store aksjonærer, unntatt Aker Maritime, har hittil garantert for 500 millioner.
  • Emisjonen må vedtas med to tredels flertall av generalforsamlingen i Kværner. (NTB)