Det er en av konklusjonene i en 4.600 sider lang granskingsrapport som den såkalte PET-kommisjonen legger frem onsdag, skriver avisen Politiken.

Kommisjonen har de siste ti årene gått grundig gjennom PETs aktiviteter frem til Berlinmurens fall og konkluderer med at de danske overvåkerne aktivt villedet og feilinformerte landets politiske ledelse om sin virksomhet.

Kommisjonens fremste oppgave har vært å fastslå om PET drev registrering av dansker ene og alene på bakgrunn av lovlig politisk virksomhet, noe som i så fall var i strid med regjeringens direktiver.

Ifølge Politiken har kommisjonen funnet flere konkrete eksempler på at PET omgikk reglene, ved å sørge for at det regjeringsoppnevnte Wambergutvalget som hadde tilsynet med tjenesten aldri fikk tilgang til en del av mappene.

For enkelthets skyld ble det stukket røde ark ned i mappene som skulle hemmeligholdes, og dersom det ble stilt spørsmål ved om de fantes ble det løyet og hevdet at mappene aldri hadde eksistert eller var makulert.

Den kritikkverdige praksisen startet på 1960-tallet, og fortsatte under vekslende PET-sjefer på 1970— og 80-tallet.

Selv om PET-kommisjonen har fullmakt til å reise rettssak mot tidligere tjenestemenn og ansatte, regnes det som lite sannsynlig at dette vil skje ettersom mange av aktørene er døde eller pensjonert