— Den eneste måten å stanse terroren på, er å bruke en måte som motsier terrorens vesen og metoder, skriver biskopene på Den norske kirkes nettsider.

Biskopene understreker at folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter må styre våre svar på terroren. Bare de skyldige må stilles til ansvar.

— Tragedien har avdekket vår grunnleggende sårbarhet, både som enkeltmennesker og som samfunn. Ingen kan beskyttes fullt og helt mot råskap. Sårbarheten er en forutsetning for fellesskap og medmenneskelighet, mener biskopene.

De mener at et viktig trekk ved et demokratisk samfunn er at det er åpent og bygger på gjensidig tillit mellom borgerne, og mellom de styrende og de styrte.

— Ønsket om å oppnå et absolutt vern mot sårbarhet vil kunne forandre et demokrati til et totalitært samfunn, mener biskopene.