Samtidig gjør hun det klart at det er begrenset hva norske myndigheter kan gjøre for disse barna, som har norske fedre og thailandske mødre. I første omgang oppfordrer hun Sjømannskirken og den norske ambassaden i Bangkok å lage en brosjyre med informasjon om rettighetene til barn med norsk statsborgerskap.

Bakgrunnen for statsrådens brev er en bekymringsmelding som sjømannsprest Lars Henrik Haugan i Pattaya sendte til Barne— og likestillingsdepartementet (BLD) i juni i år. Sjømannspresten uttrykte stor bekymring for den økonomiske og sosiale situasjonen for mange av de thainorske barna i Pattaya.

Barnevern

Brevet fra Sjømannskirken førte til at BLD innkalte til et møte den 5. september med representanter fra Utenriksdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Der ble det klarlagt hvilke rettigheter de thainorske barna har når det gjelder statsborgerskap, barnevern, økonomisk støtte og utdanning.

Karita Bekkemellem skriver i sitt svarbrev at norsk barnevernslovgivning bare gjelder så lenge barnet oppholder seg i Norge. «Det er derfor begrenset hva norske myndigheter kan bistå med overfor barn som oppholder seg i utlandet. Barn og familiers sosiale problemer må således i hovedsak håndteres av stedlige barnevernsmyndigheter», skriver statsråden.

I brevet til Sjømannskirken påpeker hun også at rettigheter og plikter etter opplæringsloven ikke gjelder for barn og ungdom med norsk statsborgerskap dersom de bor utenfor Norge. Men hun gjør samtidig oppmerksom på at barn med norsk statsborgerskap kan få støtte til undervisning i norsk og en del andre fag.

Eldre fedre

Sjømannskirken opplyser i en pressemelding at arbeidet med å lage en informasjonsbrosjyre vil bli satt i gang umiddelbart, i samarbeid med den norske ambassaden i Bangkok. Det er avtalt møter allerede denne uken, blir det opplyst.

– På disse møtene vil vi foreslå at vi i fellesskap kommer i gang med de konkrete tiltakene som departementet inviterer til, sier sjømannsprest Lars Henrik Haugan i pressemeldingen.

De økonomiske og sosiale problemene som sjømannspresten beskrev, har blant annet sammenheng med at barnas norske fedre ofte er betydelig eldre enn mødrene, og at det ikke er uvanlig med en aldersforskjell på 30-40 år. «Det må påregnes at mange av barna blir farløse allerede før eller tidlig i tenåringsalderen», heter det.

Sjømannspresten peker på at det i Thailand ikke er trygdeordninger med etterlattepensjoner og barnepensjoner slik som i Norge. Dette betyr at mødrene etter farens død i mange tilfeller ikke har noen økonomisk mulighet til å ivareta barnas vel.

Karita Bekkemellem skriver i brevet til Sjømannskirken at mødrene og barna ofte vil kunne ha rett til etterlattepensjon og barnepensjon fra Norge.