ATLE ANDERSSON

Betingelsen er at landene gir vanntette garantier for at de frigjorte midlene faktisk går til gjenoppbygging.

Det opplyser David Hansen (KrF), politisk rådgiver for utviklingsministeren til BT.

Den indonesiske statsgjelden til Norge er på relativt beskjedne 80 millioner kroner.

Landets samlede gjeld til utlandet er imidlertid på astronomiske 132 milliarder dollar, eller rundt 815 milliarder norske kroner.

Diktator-lån

Mye av gjelden ble tatt opp av tidligere president Suharto og hans undertrykkende regime. Humanitære organisasjoner hevder det er urimelig og umoralsk at fattige mennesker i Indonesia og andre steder skal måtte hefte for gjeld som ble opptatt av korrupte statsledere, og kaller det illegitim gjeld.

Etter Asia-katastrofen 2. juledag har kravene om gjeldslette økt i styrke.

Mektige G8-land som Storbritannia og Tyskland har tatt til orde for at de katastroferammete landene skal slippe å innfri tyngende innbetalingskrav i tiden som kommer. Ifølge Storbritannias utenriksminister Gordon Brown vil frys i innbetalingene til de rike G8-landene ha en verdi på rundt 35 milliarder kroner for de berørte landene. Gjeldslette-planen er ett av temaene på giverlandskonferansen i Jakarta i dag, og på møter i FN og den såkalte Parisklubben i neste uke.

Kreve garantier

Politisk rådgiver David Hansen synes det foreløpig fremstår som uklart om det tysk-britiske forslaget bare er en betalingsutsettelse eller faktisk betyr en reell reduksjon av gjeldsbyrden.

— Men fra regjeringens side er vi innstilt på å delta aktivt i internasjonale diskusjoner om et samordnet internasjonalt program for gjeldslette etter katastrofen. Hvis de berørte landene ber om reforhandlinger når Parisklubben møtes 12. januar, vil Norges grunnholdning være positiv sier Hansen til BT.

— Den australske statsministeren er skeptisk til gjeldsfrys fordi det ikke kan garanteres at myndighetene bruker de innsparte midlene på de nødlidende?

— Han har absolutt et poeng. Land som får gjeldslette må dokumentere og synliggjøre at de bruker pengene til gjenoppbygging. Vi må vite at dette blir mer enn en symbolhandling, sier Hansen.

Utelukker Burma

Bare Indonesia og Burma av landene som er rammet av flodbølgen har statsgjeld til Norge. Hansen anser det som helt utelukket å lette på gjeldsbyrden militærdiktaturet i Burma har til den norske stat.

— Den indonesiske gjelden på 80 millioner kroner er relativt beskjeden. Vi må først se hva indonesiske myndigheter ønsker, dernest om norsk gjeldssanering faktisk har noen betydning for bistanden til katastrofeområdet, sier Hansen.

Mange av lånene som har brakt utviklingslandene ned i gjeldshengemyren ble gitt av institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet på 1960- og 70-årene. Pengene var oftest øremerket utviklings- og infrastrukturprosjekter, men i mange land forsvant gigantiske beløp rett i lommene til diktatorer og andre makthavere.

Betaler prisen

En rekke fattige land betaler fortsatt prisen for korrupte statslederes liv i grenseløs luksus og overflod.

I land etter land svulmet gjeldsbyrden da renten steg på 1980-tallet og evnen til å betjene forpliktelsene sank i takt med råvare-prisen på viktige eksportprodukter. På toppen av dette, må mesteparten av gjelden tilbakebetales i hard og stabil utenlandsk valuta av land hvis egen valuta ofte er sterkt sårbar.

Norge har siden 1997 redusert stat-til stat-fordringene på utviklingsland med rundt 1,3 milliarder kroner. Peru topper listen over land med statsgjeld til Norge. Landet skyldte i fjor 583 millioner, mens kriserammete Sudan har en gjeld på 320 millioner kroner.

Ifølge Utenriksdepartementets egne tall, har kreditornasjonen Norge nær 3,4 milliarder utestående i 23 land.