WashingtonDen tre dager lange konferansen i New York skulle ifølge planen ikke bare skjerpe oppmerksom-heten omkring den mest dødeli-ge epidemi siden middelalde-rens svartedauden, men også etablere et fond på flere milliar-der dollar.Generalsekretær Kofi Annan, som har gjort bekjempelse av aids til en personlig flaggsak, håper ved avslutningen å ha fått godkjent en slagplan for å brem-se spredningen og for å minske dødeligheten.Uenigheten mellom de mer enn 3.000 delegatene slo ut i lys lue allerede før åpningen. Flere de-legasjoner med USAs i spissen ønsker å gi prevensjon første-prioritet. Mange av de hardest rammede afrikanske land setter derimot en rask bekjempelse av sykdommen høyere.Samtidig fortsatte delegatene en langvarig debatt om hvor di-rekte tingene skal sies i slutter-klæringen. I de første utkastene presiseres det at de mest utsatte gruppene er homofile menn, prostituerte og sprøytenarkoma-ne.Mange muslimske land har i-midlertid blankt avvist å snakke så direkte om sex og risikoen ved ubeskyttet sex. De har fått støtte av den amerikanske dele-gasjonen, som med den konser-vative regjeringen i ryggen fore-slår at man nøyer seg med å henvise til de mest sårbare gruppene.Fra amerikansk side hevdes det at Washington ikke har noe imot å kalle tingene ved sitt rette navn, men at man bare forsøker å finne et kompromiss.Flere europeiske og latiname-rikanske delegater uttrykte i-midlertid dyp skepsis overfor den amerikanske regjeringens motiver. De påpekte at USA un-der president George W. Bush ønsker et prevensjonsprogram der hovedvekten legges på sek-suell avholdenhet, troskap, ut-dannelse og bruk av kondomer.President Bush, som i New York representeres av utenriks-minister Colin Powell, beskyl-des for å innta en urealistisk holdning. Kritikken ble styrket da lederen av det amerikanske hjelpearbeidet, Andrew Natsios, i forrige uke hevdet at medi-sinsk behandling av aidspasien-ter ikke ville virke i Afrika. Et av Natsios hovedargumenter var at afrikanere ikke har noe tids-begrep og at de ikke kan klok-ken.Jyllands-Posten/Bergens Tidende