Terrortrusselen mot Norge, og norske interesser vurderes i PST-terminologien for å være «moderat til lav». Samme betegnelsen ble brukt også før president Bush natt til i går varslet at krigen er like rundt hjørnet.

— Politiets sikkerhetstjeneste avgir fortløpende trusselvurderinger til Justisdepartementet og andre sektorer. Disse analysene og vurderingene danner grunnlag for om ulike instanser selv velger å sette i verk beredskapstiltak, sier informasjonssjef Trond Hugebakken i PST til Bergens Tidende. Luftfartsmyndighetene har så langt ikke funnet grunn til å skjerpe sikkerhetstiltakene.

Ifølge en pressemelding som PST-sjef Per Sefland sendte ut i går, er ikke trusselbildet mot Norge endret etter den siste utviklingen i Irak-konflikten. Regjeringens uttrykte motstand mot den USA-ledete militæraksjonen har heller ikke bidratt til å øke terrorfaren her i landet.

— Norge kan ikke karakteriseres som et av de mest opplagte målene for internasjonal terrorisme generelt, og dette gjelder også i forhold til den aktuelle Irak-konflikten, mener Per Sefland.

Han legger likevel til at «det er grunn til økt bekymring når det gjelder det internasjonale trusselbildet».

Politiets sikkerhetstjeneste har imidlertid anbefalt styrket beredskap i forhold til enkelte lands representasjon i Norge. Det dreier seg naturligvis primært om den amerikanske ambassaden, selv om PST i alle sine ugraderte, offentlig tilgjengelige vurderinger uttrykker seg i svært generelle vendinger.

Derfor får man heller ikke PST til å utdype eller eksemplifisere hva som ligger i formuleringen om at det i Norge finnes «objekter som kan være attraktive mål for terrorisme».

Men både det såkalte Sårbarhetsutvalget og i regjeringens stortingsmelding om samfunnssikkerhet, blir olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen fremhevet som et mulig terrormål. Det samme er kraftforsyning.

Politiets sikkerhetstjeneste konkluderer altså likevel med at risikoen for at terrorister skal slå til mot norske interesser er liten.

— Norges betydning i internasjonal sikkerhetspolitisk sammenheng må ikke overdrives, og effekten av å angripe Norge som en representant for vestlig dominans vil trolig være svært liten. Derfor anses ikke Norge, norske interesser eller norske borgere å være noe utpreget mål for internasjonal terrorisme, skriver PST på sine nettsider.

Fungerende administrerende direktør Lasse Bardal i Avinor, tidligere Luftfartsverket, sier at trusselsituasjonen i luftfarten løpende blir vurdert i samarbeid med PST.

— Det er nok amerikanske mål som vil være mest utsatt for terroranslag i tilfelle krig, sier Bardal til NTB. Foreløpig vil det ikke bli satt i verk ekstra sikkerhetstiltak på internasjonale flyginger fra norske flyplasser, opplyser han.