Oslo (NTB-Mats Rønning): En Sellafield-ulykke vil i verste fall kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl.

– Dersom en worst case-ulykke skulle inntreffe, ville dette fått konsekvenser lik eller verre enn etter Tsjernobyl. Det innebærer til dels alvorlige konsekvenser for landbruk, miljø og samfunn i flere tiår framover, skriver Statens strålevern i en rapport utført for Miljøverndepartementet.

Ved hjelp av tekniske spredningsmodeller har Statens strålevern og Meteorologisk institutt beregnet følgene av en tenkt ulykke ved Sellafield. Ulykkesscenariet som er lagt til en værtypisk dag i oktober, viser at radioaktivt utslipp kan nå Norge etter ni timer, og at selv store partikler finner veien hit.

Overrasket Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1.000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern ble overrasket da han så hvor alvorlig en ulykke kan bli for Norge.

– Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk og matvareproduksjon. Men vi har god beredskap for å takle også dette, sier han til NTB.

Vestlandet rammes hardest i eksempelet som trekkes opp, men Statens strålevern understreker at andre deler av landet ville blitt berørt dersom værtypen var en annen enn i ulykkesscenariet.

– Å forhindre en mulig ulykke kan bare gjøres ved å omdanne dette flytende avfallet til fast form og så lagre det i trygge deponier. Dette er også høyt prioritert av britiske myndigheter, sier Harbitz.

– Må stenge En svakhet ved rapporten til Statens strålevern, er at det ikke har latt seg gjøre å beregne hvor sannsynlig det er at en ulykke skjer. Viktig informasjon som kunne kaste lys over dette, holder britene for seg selv, blant annet av hensyn til terrortrusselen.

Likevel er det på det rene at radioaktivt materiale kan slippe ut av anlegget, for eksempel ved brann eller en eksplosjon.

– En ulykke ved Sellafield er heldigvis ikke veldig sannsynlig, men hvis den inntreffer, vil konsekvensene for Norge bli store. Vi er nødt til å se på om beredskapen er god nok. Samtidig må vi fortsette å jobbe for å få britiske myndigheter til å legge ned anlegget. Dette er en nabo vi ikke vil ha, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV) til NTB.

Storbritannia og Sverige er blant landene som nå diskuterer utvidet satsing på atomenergi. Solheim sier Norge er imot atomkraft, men antyder at det neppe vil bli noen offisielle protester mot kjernekraftplanene.

– Men vi må konsentrere oss om det som har størst direkte følger for Norge, og det er reprosesseringsanlegget ved Sellafield, sier han.

KAN RAMME NORGE: En eventuell ulykke ved atomanlegget i Sellafield kan nå Norge etter ni timer.
DAN CHUNG/Scanpix (Arkiv)