JAN TYSTAD

London

— Hensikten er å undersøke i detalj hvordan korrupsjon hemmer gjenoppbyggingen av krigsrammede land eller land som er rammet av naturkatastrofer. Denne rapporten, «Corruption in Post War Reconstruction», er starten på tre års arbeid og her har vi belyst forholdene i noen land. Vi viser hvordan politikere og krigsherrer bruker korrupsjon som våpen. De sikrer seg og sine og legger dermed grunnlag for nye konflikter, sier Fredik Galtung (bildet) til Bergens Tidende.

Norsk støtte

— Hvordan oppfører norske hjelpeorganisasjoner og den norske regjering seg overfor korrupsjon i slike områder?

— Norge er et av de beste landene når det gjelder å bekjempe korrupsjon. Norske myndigheter støtter våre undersøkelser. I Norge vi hatt samtaler med bistandsminister Hilde Frafjord Johnson og statssekretær Olav Kjørver og vi støttes av FNs utviklingsorganisasjon UNDP.

Problemet er ikke land som Norge, men de store giverlandene.

— Hva galt gjør de?

— De gir bestikkelser til sine «venner», de gir store kontrakter til sine egne, mens det ville være mye bedre om de fordelte midlene til personer i lokalsamfunnet, sier Fredrik Galtung.

Irak

En annen bidragsyter til rapporten, den britiske advokaten og styreformann i Tiri, Jeremy Carver, viser at lokale krefter ofte er langt billigere og mer effektive enn de multinasjonale selskapene, som ofte gis kontrakter til gjenoppbygging av sine regjeringer.

— Da amerikanerne var ferdig med å bombe og den første Gulf-krigen var slutt i 1991, var elektrisitetsforsyningen ødelagt i Irak. Amerikanerne beregnet at det ville ta fire år å gjenopprette og prisen var beregnet til fem milliarder dollar. Lokale ingeniører i Bagdad klarte imidlertid å reparere skadene i løpet av fire måneder, uten utenlandsk hjelp.

— Hvordan er situasjonen i Irak nå?

— Jeg tror det finnes mange i Irak som ikke har tillit til utenlandske selskaper. De utenlandske ekspertene har gjort veldig lite, det eneste de gjør er å reise rundt omringet av livvakter. De som har tjent penger i Irak er vaktselskapene.

Forfatterne av denne rapporten er enige om at forsøkene på å gjenoppbygge Irak hittil har vært mislykte. Midlene er sløst vekk, arbeidet er ineffektivt og korrupsjon har stukket av med store pengesummer.

Den samme konklusjonen er kommet frem i andre rapporter de siste ukene, en fra Christian Aid (Kirkens Nødhjelp) og en annen fra George Soros Iraqi Revenuewatch som har hevdet at milliarder av dollar er blitt brukt på gjenoppbygging med få oppmuntrende resultater.

Lokale folk

Jeremy Carver er overbevist om at den beste hjelpen er den som gis til lokalbefolkningen, ikke til politikere eller tidligere militsledere.

— Jeg har sett mange eksempler på vellykkede prosjekter på det lokale plan. Hvis man gir penger til en landsby for at de skal bygge en skole, så blir det gjort og de tar vare på og beskytter skolen, sa Carver.

— Hva med flodbølgen i Sørøst-Asia?

— Der ser man mange tegn på at hjelpeorganisasjoner synes å overgå hverandre med forskjellige hjelpetiltak, men det synes å mangle en samordning. Både i Aceh og på Sri Lanka er det tegn på at politikerne forsøker å skaffe seg og sine størst mulig del av kaken. Fordi dette er konfliktområder er det viktig å hindre at hjelpen forfordeles eller blir borte i korrupsjon, sier Carver.

Fredrik Galtung mener at det finnes så mye erfaring fra dem som har opplevd krig og naturkatastrofer at man burde bruke ekspertene fra Kosovo, Timor, Mosambik og andre liknende områder til å hjelpe i nyere krigs- og katastrofeområder.

Nå skal alt dette hjelpearbeidet studeres i detalj og organisasjonen Tiri håper resultatene vil hjelpe både internasjonale hjelpeorganisasjoner og politikerne i giverlandene.