— Jeg mener det må være mulig å få i stand en varig fredsløsning. Sri Lanka befinner seg i øyeblikket ved et veiskille. Det er daglige brudd på våpenhvilen med økende intensitet. Det blir flere bomber, flere mennesker drepes eller lemlestes. Slik kan det ikke fortsette, sier utviklingsministeren.

— Norge har gjort det klart at vi er villige til å fortsette rollen som tilrettelegger. Det første skrittet må være at partene kommer sammen igjen så snart som mulig slik at vi kan få konsolidert det som er oppnådd i fredsarbeidet. Dessuten må vi ha grundige diskusjoner med begge parter i konflikten, og det er viktig at partene avklarer hvilken rolle de ønsker Norge skal ha i det videre arbeidet.

Erik Solheim mener det haster med å komme videre. Han er rede til å reise til Sri Lanka på kort varsel: - Norge kan ikke være vitne til en økende opptrapping av konflikten, understreker han.

Gir muligheter

Utviklingsministeren mener at partene nå har en mulighet til å drive fredsprosessen fremover etter det nylig avholdte valget. Og han setter sin lit til presidenten, Mahinda Rajapakse. Han har moderert mange av sine kritiske uttalelser om Norge fra tiden umiddelbart etter valget.

Nå er ønsket at Norge kommer tilbake som tilrettelegger for fredsprosessen, det fikk utenriksminister Jonas Gahr Støre forsikringer om da han møtte Sri Lankas utenriksminister Mangala Samaraweera i Hongkong torsdag.

— Dette er den andre vesentlige muligheten til å skape fred på kort tid. Muligheten ble ikke benyttet etter tsunamien, og hvis det ikke skjer noe nå, vil småstridighetene komme fullstendig i forgrunnen. Det kan skape en helt uholdbar situasjon, fremholder Solheim.

Utviklingsministeren understreker at det er opp til partene selv å skape fred.

— Vi har ingen maktmidler som kan tvinge dem til fred. Det er bare USA som kan tvinge land til fred, slik det bl.a. skjedde i Bosnia. Men vi kan bidra og være der for dem om de ønsker en fredelig løsning. Og de kan gripe sjansen. Selv om våpenhvilen brytes, ser jeg oppmuntrende trekk. Til tross for all volden vi nå opplever, er det drept færre de siste fire årene enn i hele konfliktperioden, sier Solheim.

Norges ansvar

Erik Solheim understreker også det store ansvaret Norge har for å sikre at fredsavtalen for Sudan oppfylles.

— Det vil få betydning for hele regionen. Det er en ustabil region med en serie konflikter som alle er vevet inn i hverandre. Det er nok å nevne land som Tsjad, Uganda, Kongo, Eritrea og Etiopia. Jeg tror at om vi klarer å sikre en fredelig utvikling i Sudan, så kan vi ane slutten på en rekke av de problemene som Afrika sliter med - matvarekriser, naturkatastrofer, flyktningproblemer og borgerkriger, for å ha nevnt noen «kjennetegn» ved denne regionen Vi må følge opp det viktige bidraget som Hilde Frafjord Johnson ga til fredsavtalen, vi har allerede tatt ansvar på forskjellig vis, bl.a. ved at Norge, ved ambassadør Tom Vraalsen, har påtatt seg formannskapet i den internasjonale kommisjonen som skal overvåke fredsprosessen.

— Det er mange som er aktive for å sikre den fredelige utviklingen i Sudan: FN og Den afrikanske union (AU) og USA er svært viktige aktører. Kina har vist et økende engasjement, og vi er akkurat nå i en viktig dialog med Kina om bistand til Sudan, sier utviklingsministeren.

Han peker imidlertid på at til syvende og sist må vi ikke glemme at det virkelige ansvaret for utviklingen ligger i Sudan.

— Vi kan bidra på forskjellig vis, men partene i Sudan og ellers i regionen må ikke legge ansvaret på meklerne. Det er opp til dem selv å produsere resultatene, sier Solheim.

— Kan Norge bidra til økt stabilitet også i landene rundt Sudan?

— Vår diplomatiske kapasitet er begrenset, og jeg tror det er viktig å konsentrere kreftene. Sudan er naturlig, ikke minst på grunn av den norske medvirkningen til fredsavtalen. Dessuten har Norge et godt omdømme, det er forventninger til Norge på grunn av det gode bistandsarbeidet som har vært drevet av bl.a. Kirkens Nødhjelp. Om vi lykkes i å skape en stabil utvikling, tror jeg dette igjen vil føre til stor økonomisk fremgang. Dette kan igjen ha positiv smitteeffekt til andre land.

Mer fokus på Afrika

Erik Solheim ønsker å skape økt bevissthet om Afrika og verdensdelens behov.

— Slik situasjonen er i dag, kan vi vel si at om Afrika forsvant, så ville det knapt påvirke New York-børsen. Jeg tror det er behov for å kjempe for Afrikas sak hver eneste dag. Her må de «brennende sjeler» engasjeres. Jeg mener at her må også mediene være med og ta et tak, slik at informasjon om Afrikas situasjon, som er vanskelig og sammensatt, når ut til flest mulig. Ikke bare når det er kriser eller kriger, sier utviklingsministeren. -Vi må få de grunnleggende problemene tydeligere frem.

Han fremholder at Norges rolle må være å påta seg enkeltengasjement som kan bidra til positiv politisk utvikling i landene, der vi konsentrerer oss om noen hovedområder.

— Hva er så disse?

— Fred og forsoning, krisehåndtering og kriseløsninger, miljøspørsmål og innenfor olje- og energisektoren. Og så må vi selvsagt bidra til bekjempelse av korrupsjon slik at verdiskapningen kommer hele befolkningen til gode.

HENDENE FULLE: Utviklingsminister Erik Solheim vil få hendene fulle med mer enn kaffekopper når han skal kaste seg inn i fredsprosessen på Sri Lanka igjen, samtidig som han skal følge opp stabiliseringen i Sudan og nabolandene. Julegavene til ministeren på bordet i bakgrunnen skal han sørge for blir fordelt blant departementets ansatte.
HÅVARD BJELLAND