En observatørpost fra FN-styrken UNIFIL i Khiam i Sør-Libanon ble onsdag beskutt fra Israel, og fire ubevæpnede observatører ble drept da et missil traff posten.

— Hvor alvorlig er en slik handling?

— FN-styrker er beskyttet etter krigens folkerett. Angrep på slike styrker kan være en krigsforbrytelse hvis det er et bevisst angrep. Det innebærer at handlingen kan medføre straff også for de individene som deltok i beskytningen av FN-posten, ikke bare for staten Israel.

- Hvor kan de i så fall dømmes? - Det kan skje ved en internasjonal straffedomstol. Men for tiden er det ingen slik domstol som har myndighet i området. De kan også bli tiltalt og dømt ved nasjonal straffedomstol. Det kan være i Israel, men også ved andre lands domstoler hvis de reiser ut av Israel.

- Tror du det var bevisst handling fra Israels side å bombe FN-observatørene? - Jeg skal ikke ha noen sterk mening om det. Men fra FNs side er det sagt klart fra om at Israel var varslet flere ganger. Så det er mye som tyder på at dette var bevisst.

- Hvilke konsekvenser får drapet på de fire FN-soldatene? - Det er jo noe som gjør at verdensopinionen blir desto mer kritisk til Israels krigføring. For det andre kan det føre til at man blir mer skeptisk en fremtidig FN-styrkes sikkerhet, og at det derfor blir vanskeligere å få noen til å stille personell til rådighet.

- Hva kan FN gjøre for å hindre gjentakelser? - FN har jo ikke noen maktmidler, bortsett fra det som ligger i Sikkerhetsrådet. Rådet kan vedta alle typer militære aksjoner. Men der har man vetorett, og så lenge USA støtter Israel er det uaktuelt. Selv arbeidet med å få til en resolusjon fra Sikkerhetsrådet brøt sammen onsdag.

- Bør FN trekke seg ut av Libanon etter det som skjedde? - Jeg kan ikke se hvilken nytte UNIFIL kan gjøre overhodet, slik situasjonen er nå. Men jeg har ikke nok innsikt til å si at de bør trekke seg ut.

- Hva er formålet med en slik obse r vatørstyrke? - De skal, som navnet tilsier, observere, og i den forstand være en tillitsskaper. Men spørsmålet er om observatører i slike situasjoner bør få mer omfattende mandat, slik at de kan bruke makt om nødvendig.

- Kan FN gjøre noe for å stanse kr i gen? - FNs generalsekretær prøver jo så godt han kan. Men motsetningene mellom stormaktene gjør det vanskelig å få til noe. Så lenge USA støtter Israel, er det begrenset hva FN kan gjøre bortsett fra å bidra med humanitær hjelp. I forbindelse med en senere våpenhvile kan det jo tenkes at FN kan gå inn med en militær styrke med formål å opprettholde fred mellom partene, men da må stormaktene være enige om det.