Finansminister Kristin Halvorsen og regjeringa er samd i at revisjonssystemet i Noregs Bank er lite tilfredsstillande. Det er Noregs Bank sin eigen internrevisjon som har stått for revisjonen. Det tilfredsstiller ikkje kravet om uavhengig revisjon.

Dette har Riksrevisjonen, som er Stortinget sitt kontrollorgan, påpeika gjennom fleire år, utan å vinne fram, slik Bergens Tidende fortalde i førre veke.

Riksrevisjonen har sjølv teke sterkt til orde for at Riksrevisjonen overtek dette revisjonsansvaret. Men det vil ikkje regjeringa ha noko av.

— Det ville bli heilt feil å sleppe til Riksrevisjonen. Det ville innebere at Riksrevisjonen kom inn som revisor i to omgangar: Først som revisor i Noregs Bank og så gjennom forvaltningsrevisjon av Finansdepartementet sidan Noregs Bank sorterer under Finansdepartementet, seier Kristin Halvorsen.

— Kvifor har du ikkje sagt dette til Riksrevisjonen?

— Det har eg gjort, men vi er usamde, seier Halvorsen.