– Hovedutfordringen i Bergen er at vi forventer en betydelig trengsel på transportsystemet, der persontrafikken er sentral. Det etterspørres god tilgjengelighet, samtidig som vi må ta hensyn til miljøet, sier Magnus Natås i Statens vegvesen.

I går la han som prosjektleder frem den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) for tran-sportsystemet i bergensområdet. Tittelen lyder talende nok «Kjuagutt og stril – mindre bil».

– Det er nødvendig med en endring av reisevaner. Det må bli en større andel reiser med kollektivtransport og større andel gang og sykkel, sier Natås.

Vekst tilsvarende Trondheim

Han viser til Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsprognoser for bergensregionen som spår en folkevekst frem til 2040 på nivå med dagens innbyggertall i Trondheim. Prognosene inkluderer de tolv kommunene Bergen, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy, Os, Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Meland og Radøy.

160.000 nye innbyggere, 86.000 nye arbeidsplasser, 60.000-80.000 nye boliger og en vekst i kjøpekraften på 66 prosent, var tallene som ble presentert i KVUen med henvisning til SSB.

«Gulrot og pisk»

– Det er en stor utfordring å dempe bilveksten på lang sikt når du ser på befolkningsveksten. Jeg tror det er veldig ambisiøst å få biltrafikken ned. Bare å holde den på dagens nivå vil være en utfordring, sier Natås.

Han tror bare en samlet og koordinert bruk av tiltak og virkemidler kan gi den nødvendige effekten.

– Det noe forslitte utrykket «gulrot og pisk» gjelder her, sier Natås.

Pisken bør komme i form av sterkere restriksjoner på biltrafikken, konkluderes det. «Uten restriksjoner vil den bilbaserte trafikketterspørselen i bergensområdet langt overstige det som kan avvikles uten lange køer og store forsinkelser», heter det i KVUen. Og videre: «Å kjøre privatbil i og gjennom de sentrale delene av Bergen blir et knapphetsgode som etter hvert må koste vesentlig mer enn i dag».

Bybane og veier

I KVUen anbefales en hovedstrategi i to faser. Sentrale punkter er:

Rask og kontinuerlig utbygging av bybane til alle bydeler: Flesland (sør), Storavatnet (vest) og Åsane (nord). Det tas ikke stilling til om det er grunnlag for videre utbygging etter 2040. Også resten av kollektivnettet må bygges ut.

Busstilbudet må bygges ut og fremkommelighetstiltak for buss prioriteres. Hoved— og bydelsruter for sykkel må på plass.

Økte restriksjoner for biltrafikk som tidsdifferensierte bompenger eller køprising, samt økning i bompenger.

Gjennomføring av veiprosjekter som Ringveg øst (uten Arnatunnel, men med Mindetunnel), oppgradering av Flyplassvegen og fullføring av Ringveg vest.

Folkevekst og nye boliger må føre til kraftig fortetting langs bybanetraseen og i lokale sentre. Vekst i regionale sentre som Straume, Knarvik, Osøyro, Arna og Kleppestø kan dempe belastningen i Bergen.

Oppfordrer til samarbeid

– Det er sentralt at utbyggingen av kollektivtilbudet kommer først og at restriksjoner på biltrafikken gjennomføres, sier Natås.

Han og de andre utrederne anbefaler sterkt at de 12 berørte kommunene og fylkeskommunen går sammen om en felles regionpakke. I dag er en lang rekke prosjekter på trappene uten at de er koordinert. Eksempler er Nordhordlandspakken, Askøypakken, Sotrasambandet, E39 Svegatjørn – Os og så videre.

- Viktig utredning

Fordelene ved en felles regionpakke ligger blant annet i gjennomslagskraft og forpliktende avtale med staten, koordinert virkemiddelbruk og et felles betalingssystem allerede fra 2014. Får man til dette anbefales det «relativt lave takster» i begynnelsen, for så å vri om betalingsskruen for bilistene i takt med utbyggingen av kollektivtilbudet.

– Dette er en svært viktig utredning. Byregionens tran- sportutfordringer har åpenbart sunket inn. Det er ingen enkle løsninger, men flere tiltak som må settes inn, sier byutviklingsbyråd i Bergen, Lisbeth Iversen (KrF).

Hun er fornøyd med støtten til både Bybanen og til videre satsing på sykkelveisystem.

– Men at en anbefaler å droppe Skansetunnelen, som en har stortingsvedtak på, overrasker meg, sier Iversen.

Har du en mening om bergenstrafikken?