Departementet foreslår innstramninger i reglene for offentliggjøring av skattelistene. Hovedformålet med forslaget er å styrke personvernet.

Forslagene til innstramning er nå sendt ut på høring, og fristen for å uttale seg er satt til 15. september.

Departementet slår fast at skattelistene fortsatt skal være offentlige, men at man skal fjerne opplysninger om personnummer, gateadresse og skatteklasse.

Videre vil det ikke bli tillatt for andre enn skatteetaten å publisere fullstendige skattelister på internett. Det kommer i tillegg til de gamle papirlistene på likningskontorene. Utleggsperioden på internett vil bli begrenset til tre uker hver høst.

Finansinstitusjoner, kredittopplysningsforetak og andre med konsesjon fra Datatilsynet vil fortsatt få alle skattelister utlevert med opplysning om skattyterens personnummer.

Departementet vil også ha slutt på at skattelistene forhåndsdistribueres i juni før den endelige likningen er avsluttet.

Endringene departementet går inn for vil først kunne gjennomføres for inntektsåret 2003, men allerede kommende høst vil man ha slutt på at gateadresse og personnummer kan publiseres i trykte og elektroniske medier.